През последните години бактериалният рак е често срещана болест по лозата и овощните видове. Причинител е бактерията Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens. Придвижва се по проводящата система на растенията и предизвиква образуването на тумори. Причинява хипертрофия и хиперплазия на нападнатите тъкани. По корените и по стъблата се образуват подутини - единични или многобройни, кафяви със зърнеста структура. Те пречат на нормалното сокодвижение и хранене на растенията. Бактериите от разрушаващите се тумори (при лозата) предизвикват заразявания на околните растения.

Борбата срещу бактерийния рак трябва да бъде на първо място предпазна. Тъй като бактерията прониква в лозовото растение само чрез пресни и открити рани (след градушки, измръзване и др.), те трябва да се дезинфекцират веднага след откриването им. Тази дезинфекция е задължителна, както за лозовите маточници и компонентите на присаждането, така и за лозовото вкоренилище, където непрекъснато, през целия вегетационен период, по младите растения възникват рани от премахването на издънките, покарали от подложката, от кършенето на леторастите, от премахването на росните корени (при загрибване на лозите в тира), от почвообработващите машини, от градушки, насекомни неприятели и др.