Ерик Борисов е един от животновъдите, на които не е изплатена субсидия по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3). Той е регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВД), но заради липсващи животни от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) отказват да изплатят субсидията, за която той кандидатства.

Кои приеми и дати са важни през ноември

По време на проверка на 6 август в стопанството на Ерик, което се води на името на дядо му - Емил Митев, експертите на Областна агенция по безопасност на храните (ОДБХ) в Плевен установяват, че от 110 овце по списък на място има само 98. Заради липсващите 12 животни фермерът получава акт.

Реално заявените за подпомагане животни от стадото са 79 овце-майки. И въпреки че изплащането на сумите започна на 4 ноември, до момента стопанинът не е получил нито лев.

Ерик Борисов веднага се обръща с въпрос към ДФЗ защо не е получил субсидиите.

От отговора на Фонда става ясно, че липсващите животни не са 12, а 14.

В процедурата за прилагане на мярката е разписано, че: “Ако процентът на несъответствие е до 20 % включително, подпомагането е за броя на допустимите за подпомагане животни, намалено с удвоения размер на подпомагането за липсващите и за животните с нередности. Ако процентът на несъответствие е над 20%, не се подпомагат за съответната година”, пише на сайта на ДФЗ.

Въпреки че броят на липсващите овце е с две повече, Ерик Борисов изчислява, че:

14 (липсващи според ДФЗ животни) от общо 79 (заявените за подпомагане животни) е 17,72%.

Това показва, че дори с две повече липсващи животни той е допустим за подпомагане. Според разписаните условия би трябвало да получи 1, 403,41 лв. субсидия за 37 животни от общо 79 заявени, разсъждава Ерик.

От ДФЗ обаче изчисляват друг процент недопустимост. Фермерът получава отговора от Фонда на 13 ноември. Публикуваме го без редакторска намеса:

“След извършени административни проверки по схемата ПНДЖ3 е установено, че 14 броя животни от общо 79 заявени от Вас по схемата не са налични в стопанството Ви в периода на задържане.

Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 4 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които продължават да отглеждат най-малко 80% от заявените животни, най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявление за подпомагане.

При определяне на размера на финансовото подпомагане по схемата са приложени правилата, разписани в Наредба 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрола на изискванията на схемите за преходна национална помощ, а именно чл. 10, ал. 3, т. 3”.

Агри.БГ се обърна към ДФЗ с въпрос каква е формулата за изчисляване на процента на недопустими животни. Ето какво ни отговориха от там:

"Във връзка с поставения въпрос за начина на изчисляване на % на недопустими животни се използва следната формула: недопустимите животни / установените * 100 = % на несъответствие.

Пример: Заявени 100 броя животни Установени 90 бр. % на недопустимост: 10/90*100=11,11%

Различният процент на недопустимост води до различен брой санкционирани животни:

- Когато броят на животните е до 3 включително или процентът на несъответствие е до 10 % включително, подпомагането е за установените животни, годни за подпомагане, намалено с броя на животните с несъответствие.

Пример: 100 бр. заявени, 3 бр. с несъответствие, % на несъответствие = 3/97*100=3.09%. За плащане 97-3=94 бр.;

- При процент на несъответствие над 10%, но до 20% включително и над 3 животни с несъответствие, подпомагането е за броя на установените животни, годни за подпомагане, намалено с удвоения размер на броя на животните с несъответствие

Пример: 100 бр. заявени, 11 бр. с несъответствие, % на несъответствие = 11/89*100=12,36%. За плащане89-2*11=67 бр.;

- При процент на несъответствие над 20% и над 3 животни с несъответствие следва пълен отказ от подпомагане за текущата година, без да се налагат допълнителни санкции".

На въпроса откъде идва разликата в броя липсващи животни, от ДФЗ коментираха следното:

"По въпроса на конкретния кандидат Емил Митев, при проверките по подаденото заявление са установени 12 бр. животни, напуснали обекта му преди 23.09.2020 (крайна дата на задържане по ПНДЖ3 за кампания 2020). Установени са и 2 животни, които са заклани на 03.05.2020, т.е. те не са налични в обекта на кандидата още в началото на периода на задържане".

По информация на Агри.БГ около 400 животновъди все още не са получили субсидията по ПНДЖ3 заради виртуални животни или пък заради липса на регистрация по чл. 137 от ЗВД.