Свободни земеделски терени от общинския поземлен фонд на Община Шумен ще бъдат отдадени под наем. Публичните търгове ще се проведат на 23 юни в зала 363 на сградата на институцията.

Близо 23 000 дка държавна земя на таен търг в Добричко

Тръжната документация се получава от стая 370 на общинската администрация до 10:00 часа на 22 юни 2021 г. Нужно е предварително да заплатите такса на гише № 2 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в сградата на общината или по банков път. 

Заявления за участие в търговете заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик. Това става на гише № 3 в общината до 15:00 часа на 22 юни.

Ако кандидатите не се явят, повторни търгове ще се проведат при същите тръжни условия на 30 юни отново в зала 363.

Подробни изисквания за провеждането на търговете са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“. За допълнителна информация се обадете на 054 / 857 710 или 054 / 857 717 в общинската администрация.