Регламентът за извънредна помощ за фермерите в ЕС заради кризата в животновъдния сектор беше публикувана късно в петък в официалния вестник на Европейския съюз, показва проверка на Фермер.БГ. Българските животновъди трябва да получат по мярката малко над 6 млн.евро.

 

Вижте и самият текст на документа:

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1853 НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2015 година

за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите в секторите на животновъдството

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 219, параграф 1 във връзка с член 228 от него,
като има предвид, че:
(1)
През 2014 г. и през първата половина на 2015 г. световното търсене на мляко и млечни продукти като цяло намаля в резултат предимно на спада на вноса от страна на Китай, който е най-големият вносител на млечни продукти в света.
(2)
Ситуацията на пазара на свинско месо в Съюза се е влошила през 2014 и 2015 г. Местното производство на Съюза се е увеличило, а големият преди това износ е намалял рязко в резултат на загубата на Русия като експортен пазар. Поради особеностите на пазара на свинско месо, свързани с бавната адаптация на животновъдството към намаленото търсене на кланични трупове на свине, ситуацията на пазара достигна до критично свръхпредлагане и продължаващ ценови натиск, който надхвърля нормалните циклични периоди.
(3)
На 25 юни 2015 г. правителството на Русия обяви, че удължава с още една година (т.е. до 6 август 2016 г.) забраната върху вноса на селскостопански продукти и храни с произход от ЕС.
(4)
Секторът на млякото и млечните продукти и секторът на свинското месо се сблъскват с пазарни смущения, дължащи се на силен дисбаланс между търсенето и предлагането.
(5)
В резултат на това цените на суровото мляко и свинското месо в Съюза продължиха да намаляват и се очаква натискът да продължи, като доведе цените до неустойчиви равнища за много производители, които изпитват проблеми с паричните потоци и с касовите наличности. През юли 2015 г. средните изкупни цени на суровото мляко в Съюза са се понижили с 12 % в сравнение със средната цена през юли в периода между 2010 и 2014 г., и с 20 % в сравнение с юли 2014 г. През юли 2015 г. цената на кланичните трупове на свине е намаляла с 13 %, а цените на прасенцата — с 23 %, в сравнение със средната цена през юли 2014 г. В допълнение на това цените достигнаха изключително ниски равнища, под средната стойност за последните пет години.
(6)
Освен това добивите от пролетните и летните култури бяха засегнати в много държави членки поради изключително високите температури през юли и август и много слабите валежи. Секторите на животновъдното производство (на говеждо и телешко месо, мляко и млечни продукти, свинско месо, овче и козе месо) бяха силно повлияни от повишението на производствените разходи, дължащо се на липсата на достатъчно фуражи и пасища.
(7)
Инструментите за пазарна интервенция под формата на публична интервенция и подпомагане на частното складиране на масло и обезмаслено мляко на прах са на разположение без прекъсване от септември 2014 г. насам. Въпреки че тези инструменти смекчиха неблагоприятното въздействие на спада на цените, те не предотвратиха непрекъснатото намаляване на цените на млечните продукти и суровото мляко. Частното складиране на свинско месо стабилизира цената му през март и април 2015 г., но не стимулира значително ценово възстановяване. Като се има предвид производственият цикъл на свинското месо, откриването на схема за помощи за частно складиране в този конкретен период не може адекватно да помогне за преодоляване на настоящите смущения на пазара. По подобен начин пазарните инструменти, предвидени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 за други сектори на животновъдството, не са предназначени да облекчават регионални икономически проблеми. Всяка допълнителна мярка за интервенция на пазара, която би могла да бъде предвидена под формата на помощ за частно складиране, като се допълва с целевата финансова помощ, няма да задоволи непосредствените нужди от ликвидност в секторите на животновъдството, тъй като това би имало средносрочно въздействие на ниво земеделско стопанство.
(8)
Поради това възникна положение, при което мерките съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 се оказват недостатъчни за справяне със смущенията на пазара.
(9)
С цел да се намери решение, ако цените продължат да намаляват и смущенията на пазара се задълбочат, е особено важно целевата финансова помощ да бъде насочена към най-силно засегнатите сектори на животновъдството в Съюза.
(10)
Поради това, с цел ефикасно и ефективно преодоляване на съществуващите смущения на пазара и за да се не се допусне продължаване или влошаване на последствията от тях или въздействието им върху пазара, е целесъобразно да се предостави еднократна помощ на държавите членки под формата на безвъзмездни средства с цел подпомагане на производителите в секторите на животновъдството, които са изправени пред най-голям ценови спад, преките последици от удължаването на руската забрана за внос и въздействието на сушата върху фуражните култури.
(11)
Безвъзмездните средства, предвидени за всяка засегната държава членка, следва да се изчислят въз основа на националните квоти за мляко и популацията от свине в съответната държава за 2014/2015 година, пропорционално на установения спад на изкупните цени на млякото и цените на кланичните трупове на свине, степента на зависимост от руския пазар и въздействието на сушата върху производството и цената на фуражните култури. С цел да се осигури ефикасно насочване на подпомагането към онези производители, които са най-силно засегнати от смущенията на пазара, като се вземат под внимание ограничените бюджетни ресурси, на съответните държави членки следва да бъде предоставена гъвкавостта да разпределят сумите на национално равнище чрез най-ефективните методи въз основа на обективни и недискриминационни критерии (например намаляването на цените в съответните сектори), като същевременно се гарантира, че производителите в секторите на животновъдството са крайните получатели на целевата помощ, и се избягва нарушаване на пазарните условия и на конкуренцията.
(12)
Тъй като определените за всяка от държавите членки безвъзмездни средства ще компенсират само част от действителните загуби, които производителите в секторите на животновъдството понасят, на държавите членки следва да се даде възможност да предоставят допълнително подпомагане на тези производители при същите условия за обективност, недискриминационно отношение и запазване на лоялната конкуренция.
(13)
С цел да им се предостави гъвкавост за разпределяне на целевата финансова помощ, за да се справят със смущенията на пазара, на държавите членки следва да бъде позволено да я кумулират с друго подпомагане, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
(14)
Тъй като безвъзмездните средства за всяка засегната държава членка са фиксирани в евро, за да се осигури единно и едновременно прилагане е необходимо да се определи дата за обмен на сумата, разпределена за България, Чешката република, Дания, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното кралство, в националните им валути. Поради това е целесъобразно да се определи правопораждащият факт за валутния курс в съответствие с член 106 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2). С оглед на принципа, посочен в член 106, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, и на критериите, установени в член 106, параграф 5, буква в) от същия регламент, правопораждащият факт следва да бъде датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(15)
Помощта, предвидена в настоящия регламент, се предоставя като мярка в подкрепа на селскостопанските пазари съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
(16)
По бюджетни съображения Съюзът следва да финансира разходите, направени от държавите членки във връзка с производителите в секторите на животновъдството, само когато подобни разходи са направени в определен срок.
(17)
С оглед да осигурят прозрачност, надзор и подходящо управление на предоставените им суми, съответните държави членки следва да информират Комисията относно обективните критерии, използвани за определяне на методите за предоставяне на подпомагане, и взетите мерки за избягване на нарушаването на конкуренцията.
(18)
За да се гарантира възможно най-бърз достъп на производителите в секторите на животновъдството до помощта, на държавите членки следва да се предостави възможност за незабавното прилагане на настоящия регламент. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на неговото публикуване,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1

1. На държавите членки се предоставя помощ от Съюза на обща стойност 420 000 000 EUR, за да се осигури целево подпомагане на производители в секторите на говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, свинското месо, овчето и козето месо (наричани по-нататък „сектори на животновъдството“).
Държавите членки използват предоставените им суми съгласно приложението по отношение на мерки, предприети въз основа на обективни и недискриминационни критерии, при условие че произтичащите плащания няма да предизвикат нарушаване на конкуренцията.
Мерките, предприети от държавите членки, са насочени към облекчаване на произтичащите от смущенията на пазара икономически последици за производителите в секторите на животновъдството.
Държавите членки гарантират, че когато производителите в секторите на животновъдството не са преките получатели на плащанията, икономическата полза от подпомагането им се прехвърля в пълен размер.
Разходите на държавите членки във връзка с плащанията съгласно настоящия регламент са допустими за отпускане на помощ от Съюза само ако са били платени най-късно до 30 юни 2016 г.
2. По отношение на България, Чешката република, Дания, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното кралство правопораждащият факт за валутния курс за средствата, посочени в приложението, е датата на влизане в сила на настоящия регламент.
3. Подпомагането, предвидено в настоящия регламент, може да се кумулира с друго подпомагане, финансирано от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Член 2

Държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане за мерките, предприети съгласно член 1, до 100 % от съответната сума, както е посочено в приложението, и при същите условия за обективност, както е предвидено в член 1.
Държавите членки изплащат допълнителното подпомагане най-късно до 30 юни 2016 г.
Член 3

Държавите членки уведомяват Комисията:
а)
незабавно и не по-късно от 31 декември 2015 г. — за обективните критерии, използвани за определяне на методите за предоставяне на целенасочено подпомагане, и за мерките, предприети с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията;
б)
най-късно до 30 септември 2016 г. — за общия размер на изплатените суми, както и броя и типа на получателите им.
Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 15 октомври 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Държава членка

EUR

Белгия

13 049 568

България

6 004 009

Чешка република

11 155 561

Дания

11 103 077

Германия

69 233 789

Естония

7 561 692

Ирландия

13 734 230

Гърция

2 258 253

Испания

25 526 629

Франция

62 899 543

Хърватия

1 812 383

Италия

25 017 897

Кипър

354 997

Латвия

8 452 333

Литва

12 631 869

Люксембург

669 120

Унгария

9 505 286

Малта

119 570

Нидерландия

29 937 209

Унгария

7 004 590

Полша

28 946 973

Португалия

4 764 178

Румъния

11 145 958

Словения

1 368 433

Словакия

2 464 247

Финландия

8 985 522

Швеция

8 220 625

Обединено кралство

36 072 462

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!