Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) публикува окончателните списъци с одобрените проекти по подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Подмярка 6.3: Одобрени са 1467 проекта

Вече са налични и окончателните списъци с отказаните проекти, както и тези, които остават като резерва за финансиране.

Както Агри.БГ вече писа, по време на Комитета по наблюдение на ПРСР миналата седмица стана ясно, че одобрените проекти по подмярката са 1464. Те са с общ размер на субсидията от 42 949 368 лв., при наличен бюджет по подмярката в размер на 43 027 600 лв.

Тогава беше съобщено и че други 173 проекта са одобрени, но остават в списъка с резервите. Те са със заявена субсидия в размер на 5 075 301 лв

Одобрени са проекти от 45,96 до 27,47 точки. Проекти с точки от 27,46 до 26,82, остават в списъка с резерви.

Новите приеми по подмерки 6.1 и 6.3 идват наесен

Остават 261 проекта, които са отхвърлени на етап оценка на административното съответствие. Те могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред изпълнителния директор на ДФЗ, в едноседмичен срок от съобщаването. 

При подаване на възражение, кандидатите не могат да представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/ или не са били допълнени по реда на чл. 18, ал. 2 от Постановление № 162 на МС от 05.07.2016 г.

По този прием по подмярка 6.3 са обработени 1 919 проектни предложения. 1 637 проекта от тях преминаха на последващ етап – техническа и финансова оценка.