Нови приеми по подмерки 6.1 за млади фермери и 6.3 за малки стопанства се очакват в периода септември – октомври. Проектът на техните критерии ще бъдат обсъдени на 16-ото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР на 19 февруари. 

Подмярка Covid 1 се отваря повторно през април

Тогава ще бъде съгласувана и Индикативната годишна работна програма на ПРСР за 2021 г., от която фермерите ще могат да се запознаят с предстоящите, както и с вече отворените процедури за прием. 

В момента текат приеми по следните подмерки от ПРСР:

•    Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки“. Приемът за животновъди е отворен до 5 май. Одобреният финансов ресурс е 23,5 млн. лв. Отделно с бюджет от 2,933 млн. лв. стартира втори прием за „публични субекти“ – Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) и Изпълнителна агенция „Борба с градушките” (ИАБГ);
•    Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“. Нейният бюджет е 11,73 млн. лв., а които ще се цели разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) с до 50 мобилни общински офиси;
•    Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура“. За усвояването на 42 млн. евро може да кандидатства само Държавната агенция по електронно управление (ДАЕУ). Крайният срок е 1 юни;
•    Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Малки пилотни проекти се приемат до 2 април;
•    Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Двете процедури за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество приключват на 28 февруари.

Ето кои мерки от ПРСР предстоят да бъдат отворени през 2021 г.:

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

•    Общ размер на БФП – до 215 880 000 евро;
•    Прием – април-май;
•    Максимален интензитет на финансиране – 35-85%; 
•    Максимален размер на допустимите разходи за проект – 1 500 000 евро.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг“

•    Общ размер на БФП – до 197 956 861 евро;
•    Прием – април-май; 
•    Максимален интензитет на финансиране – 35-75%;
•    Максимален размер на допустимите разходи – 3 000 000 евро.

Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

•    Общ размер на БФП – до 24 600 000 евро;
•    Прием – септември-октомври;
•    Максимален размер на допустимите разходи – 25 хил. евро.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

•    Общ размер на БФП – до 20 000 000 евро;
•    Прием – септември-октомври;
•    Максимален размер на допустимите разходи – 15 000 евро.

Подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“

•    Общ размер на БФП – до 15 000 000 евро;
•    Прием – март – май;
•    Максимален интензитет на финансиране – 100%.

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“

•    Общ размер на БФП – до 6 500 000 евро;
•    Прием – октомври-ноември;
•    Максимален интензитет на финансиране – 60-100%;
•    Максимален размер на допустимите разходи – 450 000 евро.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

•    Общ размер на БФП – 3 500 000 евро;
•    Прием – септември-декември;
•    Максимален интензитет на финансиране – до 100%;
•    Максимален размер на допустимите разходи – до 25 000 евро за проект на общности, прилагали подхода ВОМР, и до 30 000 евро за общности, които не прилагат този подход.