Общо 1467 проекта са одобрени за договориране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., научи Агри.БГ.

Новите приеми по подмерки 6.1 и 6.3 идват наесен

173 проекта са одобрени, но остават в списъка с резервите. Други 167 проектни предложения са отказани. Очаква се до понеделник да бъде явен и списъка с одобрените и отказаните проекти, както и тези, които остават като резерва.

Към момента Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) гласи и предварителния ранкинг по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Общо около 600 проектни предложения са подадени, като самият ранкинг трябва да бъде готов в рамките на 3 седмици.

По първия прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са разгледани 35 проекта, от които 16 са одобрени, 13 са отказани, а 6 - оттеглени. Предстои фондът да изпрати уведомителните писма към бенефициентите.

Очаква се приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ най-вероятно ще бъде приключен към средата или края на месец март.

Евентуално след това, когато се освободи административен капацитет, ще започне и разглеждането на подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития”.