От 19 август до 21 септември ще тече прием на заявления за подпомагане по първите две направления на кризисната мярка COVID-19, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Плащанията по мярка COVID-19 идват преди 16 октомври

За да бъдем по-точни, става дума за подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Приемът се обявява със Заповед № 03-РД/2418 от 10 август 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. 

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лв. и обхваща сектори „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“. 

Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3. Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г., както и  бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и животновъдството (свине и птици). Всички кандидати следва да имат регистрация по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката, в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схемите за хуманно отношение.

Финансовата помощ се изплаща като еднократна сума.

Таванът за един земеделски стопанин е не повече от 7000 евро.

Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмерките са разписани в Наредба № 2 от 5 август 2020  г.  за прилагане на мярка 21.