На брифинга в Министерството на земеделието бяха обявени толкова много срокове, че е редно да обобщим информацията на едно място, за да не пропуснете някоя важна дата.

De minimis – вижте подпомагането по сектори

Отделно ресорното министерство актуализира графика на приемите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2020 г. Вижте кои са текущите и предстоящите възможности за подпомагане.

De minimis

Подаването на заявления е в периода между 10 и 20 август, а държавната помощ се очаква да бъде разплатена между 20 и 30 август. Вземат се предвид площите или броят животни, оторизирани за 2019 г., но не повече от заявените за 2020 г.

Мярка COVID-19

От 19 август до 21 септември е приемът на заявления за кризисната извънредна подмярка COVID-1 и COVID-2. Плащанията по тези две направления ще бъдат направени преди 16 октомври. Общият бюджет на мярката е 106,3 млн. лв.

Отстъпка от акциза върху газьола

От 31 август до 21 септември се подават заявления по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Общият бюджет нарасна на 84 млн. лв., а ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късно.

Срокове за ползване на земеделски земи

На 31 юли изтече срокът за заявления за ползване на земи. Вижте кои са останалите срокове за стопанската 2020-2021 г. съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Подмярка 4.1.2 за инвестиции

До 18 септември е приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. Общият размер на средствата по процедурата е близо 10 млн. лева.

Подмярка 4.1 за животновъди

До 30 септември тече целеви прием за животновъди по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение. Минималният размер на помощта за един кандидат е с таван до 29 337 лв., а максималният – до 977 900 лв. Общият бюджет е 58 674 000 лв.

Подмярка 5.2 за репопулация

Вероятно този месец най-накрая ще бъде отворена новата подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Обсъждането на асоките изтече на 3 август, а общият бюджет е близо 8 млн. евро.

Схемата за кланици

До 28 август бе удължен приемът за държавно подпомагане по схемата „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. По нея се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева. Бюджетът за тази година е 2,5 млн. лв.

Анексиране на договорите по ПРСР

ДФЗ дава възможност на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 да анексират подписаните договори. От облекчението могат да се възползват кандидати с контракти, по които е извършено окончателно плащане и са в мониторинг. Земеделците ще могат да удължат срока на мониторинг с времето, през което не са могли да изпълняват поетите ангажименти.

Разходи по Пчеларската програма

До 31 август пчелари, сключили договор по Националната програма по пчеларство за 2020 – 2022 г., отчитат разходите си и подават заявление за плащане. За всяка от посочените в договора дейности може да бъде подадено отделно заявление за плащане.

Нисколихвени кредити за зърнопроизводители

От 5 август до 16 октомври се отваря прием на заявления за отпускане на нисколихвени кредити за производството на пшеница, реколта 2021 г. Предвидени са 15 млн. лв. Всеки стопанин може да получи 250 лв./ха, като максималната сума на кредита е 300 хил. лв. Крайната дата за изплащане на средствата е 21 декември. 

Мярка 16.4 за късите вериги

До 14 септември тече приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Тя е насочена към късите веригите за доставка и местните пазари. Общият размер на финансовата помощ по процедурата е 15 646 400 лв.