Докато все още чакаме официални заповеди на земеделския министър за финализиране на слоя „Площи, допустими за подпомагане“ и за подаване на заявления за Кампания 2021 за директни плащания, нека си припомним кои са важните срокове през месец март.

Обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци е по сметките

Съгласно индикативния график на ДФЗ за Кампания 2020 предстои превод по Схемата за препазпределително плащане (СПП). Освен това в момента се кандидатства по доста схеми, вижте кои.

Схема за преразпределително плащане (СПП)

Между 20 и 31 март е планирано стопаните да получат парите си по Схема за преразпределително плащане (СПП). За миналата година ставката беше 137,22 лв./ха за първите до 30 хектара, които отговарят на условията. Самото плащане тогава беше направено на 23 март 2020 г., когато 56 505 земеделски стопани получиха общо 105 190 941 лв.

Контрол на вредители по картофите

От 9 март до 14 май се приемат заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи“. Финансовият ресурс е 1,8 млн. лв. До 31 май стопаните трябва да представят отчетни документи за извършените дейности. Средствата ще бъдат изплатени до 22 юни 2021 г.

Контрол на доматен миниращ молец

До 15 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът е 500 000 лв. Документи за покупка на продукти се отчитат до 29 октомври, а срокът за изплащане на средствата е 15 декември 2021 г.

Държавни и общински пасища

До 10 март тече приемането на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища и мери от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 г. Окончателното разпределение ще стане ясно на 1 юни, а договорите се сключват за срок от 5 години. Междувременно всяка Областна дирекция „Земеделие“ публикува списък на свободните имоти от Държавния поземлен фонд. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие ще бъдат определени до 31 март.

Зимни пръскания

От 8 февруари до 5 март земеделските производители заявяват помощ по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Срокът за отчитане на дейностите е до 14 май, а до 30 юни ще бъдат изплатени средствата.

Кредити за семена и торове

От 21 януари до 12 март зеленчукопроизводителите и овощарите кандидатстват за нисколихвени кредити от ДФЗ за семена и торове. Предоставянето им ще бъде направено до 9 април.  Утвърденият финансов ресурс е 6 млн. лв. за зеленчуци и 6 млн. лв. за трайни насаждения, или общо 12 млн. лв.

Фитосанитарен контрол

До 30 април тече регистрация и актуализация в системата за фитосанитарен контрол на БАБХ. Регистрацията се прави в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Всяка година фермерите  са длъжни да подават декларация, ако има промяна в тяхната дейност.

Подмярка 5.1 за биосигурност

От 2 февруари до 5 май тече прием по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Одобреният финансов ресурс е 23,5 млн. лв.

Закупуване на частни гори

От 4 февруари до 7 май тече кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. Държавните предприятия разполагат с до 2 млн. лв., а собствениците могат да подават заявления както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство, така и чрез пощата или куриер.

Кризисно съхранение на вино

От 1 март до 12 март тече прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Допустимият период за подпомагане на складирани количества е 16 октомври 2020 г. – 20 септември 2021 г. Финансовата помощ е 0,07 лв./л, складирано за 1 месец, или еквивалентната/преизчислената стойност на ден. Общият бюджет е 5 млн. лв.

Информиране в лозаро-винарския сектор

До 12 март е удължен първият прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Предвиденият бюджет за финансовата 2021 г. е малко над 3 млн. лв.

Сертифициране по GLOBAL G.A.P.

До 30 септември се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P. Успешно приключилата сертификация се доказва до 30 ноември. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.