От 4 февруари 2021 г. стартира кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, съобщиха от Министерството на земеделието (МЗХГ).

От другата страна: Мнението на животновъд за казуса гори-пасища

Средствата, с които разполагат държавните предприятия за закупуване на частни гори, достигат 2 млн. лв. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици.

Изкупуването ще се извършва и от шестте държавни горски предприятия по новоутвърдени правила. 

Намалява се максимално допустимата площ на един имот, както и на сумарната площ на имотите, предлагани от един собственик, от 50 дка на 30 дка.  

Целта е да се закупят повече малки по площ имоти. От друга страна, до процедурата ще бъдат допускани и имоти с площ под 1 дка, в случай че такава е площта на имота при възстановяване на собствеността на собствениците му. 

Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са били предмет на покупко-продажба или замяна през последните 2 години, считано към датата на стартиране на приема на документи. 

За собствениците се облекчава процедурата за представяне на документи. 

Заявления от собственици или упълномощени от собствениците лица могат да се подават до 7 май 2021 г. както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или куриер.

Поради големия брой подавани заявления се удължават сроковете за разглеждане на документите, оценяване на имотите, както и за изготвянето на оценки от правоспособни оценители.

Вижте правилата за закупуване на горски територии ТУК.

От ресорното министерство припомнят, че до момента са проведени две подобни кампании през 2016 г. и през 2020 г. По тях са финализирани сделки за закупуване на общо 459 имота с обща площ 2819 дка. Тяхната обща стойност е 1 млн. 735 хил. лева.