До 10 март тече приемането на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища и мери от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 г.

Кампания 2021: Без прием за нови кандидати и площи по някои направления на мярка 10

Важно условие е всички собственици или ползватели на животновъдни обекти да имат пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Списъци за индивидуално ползване на общинските имоти по категория и площ са публикувани на интернет страницата на съответната община.

Срокът за отдаване под наем е 5 стопански години, а заявление по образец се подава към деловодството на съответната община.

В разпределението могат да участват само животновъди, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Пасищата се разпределят между животновъдите, които имат регистрирани обекти в съответното землище. Вземат се предвид броят и видът на регистрираните животни, както и притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

Окончателното разпределение на пасищата и мерите за индивидуално ползване ще приключи на 1 юни 2021г.

На фермерите, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

Производителите, които са одобрени за подпомагане по мерките за биологично земеделие, също имат право на пасища до 15 дка.