Земеделските стопани, регистрирани като физически лица, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността си през 2024 г, напомнят от Национална агенция за приходите (НАП).

Вече е ясно как ще се намаляват субсидиите, ако не се спазват правилата на ДЗЕС

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29 а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за 5 последователни данъчни години и не е необходимо да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. 

При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Новорегистрираните през 2023 г. земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци. Изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. 

В случай че желаят да продължат с този ред на облагане през 2024 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2023 г. 

Декларацията по образец се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице или по електронен път чрез портала за електронни услуги на приходната агенция или по пощата.

Повече информация може да получите от Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 или 02/9859 6801.