Два дни преди крайния срок на кандидатстването за директни плащания на Кампания 2023 стопани научават, че не могат да заявяват площи по „Възстановяване и поддържане на земи с висока природна стойност“ (ВПС1) и Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни) едновременно.

Животновъд: Дайте ни възможност да приключваме заявлението с фатални грешки

"Заявеното ВПС не може да се пипа, защото системата дава фатална грешка и заявлението не може да бъде приключено“, коментират изненаданите кандидати. Техният ангажимент по ВПС1 е тригодишен и неговото преждевременно прекратяване води до връщането на субсидии. 

Заради по-късното зареждане на био и еко площите в системата, за съжаление те със закъснение виждат фаталните грешки и разбират, че не могат да комбинират определени интервенции.

От ДФЗ припомнят, че недопустимите комбинации са изброени в чл. 9 от Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявление за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни. Там всяка интервенция и екосхема присъства под определена точка и много внимателно трябва да се разчетат. 

Специално по мярка 10 „Агроекология и климат“ кандидатите не могат да заявяват за подпомагане до края на периода на изпълнение на многогодишния ангажимент:

1. заявените парцели по ВПС по новите Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни), Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) и Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии;
2. заявените парцели по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" по новите Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни), Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи, Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм), Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии и Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000;
3. заявените парцели по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ по новите интервенции Биологично растениевъдство, Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство, Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия, и Опазване на застрашени от изчезване местни сортове;
4. заявените животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ по новата интервенция Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство.