Във връзка с интервенцията за хуманно отношение и чаканите от БАБХ становища ни увериха, че стопаните могат да приключват заявленията си без такова. То ще бъде издадено от БАБХ по региони впоследствие, съобщи за Агри.БГ Пенка Христова – съпредседател на Института на жените фермери в България.

Биологични животновъди: На много места системата дава фатални грешки

Нейни колеги сигнализират, че при новото електронно измерване се губят площи, което води до недопустимост на животните им по тази интервенция. Потърпевшите кандидати за директни плащания са принудени да изискват ново становище, а време няма. 

„Наистина е много трудно особено по време на жътва. Когато се получи грешка, фермерите трябва да отидат отново до БАБХ, да докажат площите с договор за наем или нотариален акт и те наново да бъдат измерени при проверка на терен“, обяснява Христова. 

С кратка информация относно изискванията за хуманно отношение от Министерството на земеделието уточняват, че през 2023 г. ще се прилагат две от дейностите вместо предвидените в Стратегическия план общо три. Дейността, по която тази година за фермерите ще е нулева, е антимикробна резистентност.

„Идеята беше да може да се кандидатства за трите дейности наведнъж или за една от трите по избор. Естествено, щом площите им отговарят, повечето стопани щяха да се възползват и от трите. Това обаче няма да се случи, защото БАБХ не е определила как ще контролира антимикробната резистентност. А тя е най-лесна за контрол през личните лекари“, смята браншовият представител. 

Другите две дейности, по които стопаните все още имат шанс да подадат заявление, са следните:

Осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните

•    Заявяват се всички животни от допустимите категории ЕПЖ и ДПЖ, отглеждани в животновъдния обект;
•    На всички животни следва да е осигурена по-малко от 15% над минималния задължителен стандарт за свободна подова площ (условия за настаняване на животните).
•    Животните трябва се отглеждат в ЖО в рамките на 60 дни, а за 2023 г. до 5 септември.

До 30 август 2023 г. се предоставя Становище по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ , което съдържа информация за:

•    наличието на сграда/помещение, в която/което се отглеждат заявените животни, и че животновъдният обект отговаря на изискванията на Наредба № 44 от 2006 г.;
•    параметри за вътрешното разпределение на помещенията за отглеждане на животните (в метри);
•    действителните размери на площта на помещението и двора на животновъдния обект, с които се изпълняват задълженията за спазване на нормите за използваема площ за едно животно в животновъдния обект;
•    информация за броя и вида на отглежданите животни по категории;
•    спазване на задълженията по чл. 118, ал. 5 от ЗВД.

Осигуряване на свободно отглеждане на открито

Животните следва да бъдат свободно отглеждани на открито не по-малко от 160 дни годишно, от които 40 дни могат да бъдат на двора и не по малко от 120 дни за свободно пашуване.

Броят на дните се определя от датите на напускане и пристигане на животните в животновъдния обект, отбелязани в регистъра на животните в животновъдния обект и/или в ИИС на БАБХ, освен с изключението по чл. 132, ал. 1, т. 3а от ЗВД. 

При ежедневна паша се води дневник, в който се вписват броят на животните по вид и категория с датите на извеждане, идентификационният номер на животните и ЕКАТТЕ на всяко населено място, в чието землище се намират пасищата. Дневникът се заверява от регистрирания ветеринарен лекар в началото и в края на периода на извеждане.

Земеделските стопани удостоверяват извършената паша с декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на Фонда, които се подават в периода от 1 до 31 декември в годината на кандидатстване чрез СЕУ и/или в съответната ОД на ДФЗ.