Указания за прилагане на 5 държавни помощи в земеделието, чиито бюджети за 2020 г. бяха одобрени тази седмица от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), са публикувани на сайта на ведомството.

Изтича срокът за прием по две схеми за държавна помощ

По схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция” институцията одобри общо 1,5 млн. лв. 

Максималният размер на подкрепата, която може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия, до 195 лв./ха или до 300 лв./ха премия. 

Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФЗ до 31 август. Приемливи са разходите по застрахователни полици за компенсация на щети, причинени от неблагоприятни климатични събития.

По подкрепата „Помощ за участие на земеделски стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” отпуснатите финансови средства възлизат на 1,2 млн. лв. Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и от лицата със сключен договор за предоставяне на такива услуги с ИАСАС.

Това могат да са: извършване на полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения; издаване на етикети; вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране; лабораторен анализ на проби семена по групи култури; извършване на последващ контрол на партиди семената, както и за окачествяване на сертифициран и стандартен овощен и лозов посадъчен материал. Покриват се до 100% от реално извършените разходи.

Третата схема, за която Фондът издаде указания е „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”  За нея са заделени 100 000 лв. Заявления могат да се подават от 9 март до 30 септември 2020 г. 

Помощта се предоставя за максимален период от пет години и е ограничена до 1 200 лв. с включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв. с включено ДДС на група или организация годишно. Помощта се предоставя само за „ново участие“  в стандарта GlobalG.A.P.

„Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“ е с бюджет 500 000 хил. лв. тази година

Подпомагането има за цел да компенсира разходите на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за растителна защита срещу миниращия молец. Това могат да са феромонови уловки, биологични агенти, продукти за растителна защита. Размерът на субсидирането ще покрива до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба с вредителя, но не може да надхвърля сумата от 2500 лв./ха с ДДС.

Подкрепата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“ тръгва с 1,8 млн. лв. финансови средства. Чрез помощта се компенсират част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител.

Производителите на картофи могат да кандидатстват за подпомагане от 9 март до 15 май 2020 г. Ще се подпомагат до 100 % от стойността на закупените продукти, но не повече от размера на държавното подпомагане на хектар по продукти и не повече от 850 лв./ха, с включен ДДС.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ДФЗ: Изплатени са над 75,6 млн. лв. преходна помощ за тютюна

Одобриха 2,5 млн. лева за изграждане на кланични пунктове

Животновъди получават над 1,45 млн. лева за мини мандри