Произведените количества селскостопански стоки през миналата година са намалели на годишна база, а заедно с тях са спаднали и доходите на фермерите, като в това число са и получаваните от тях субсидии.

Какво се случва със схемите обвързаната подкрепа в периода 2015-2020 г.?

Това става ясно от нови данни на Националния статистически институт (НСИ) за сектора. Единствено поскъпването на селскостопанските стоки осигурява миналогодишния растеж в сектора в условията на намаляващи обеми на произведените стоки за пазара.

НСИ: „Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2018 г., възлиза на 8 457,6 млн. лв., което е с 2,7% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи изцяло на ръст на цените - с 3,0%, докато във физическо измерение - обеми на произведените количества) спрямо 2017 г. е отчетено минимално намаление с 0,3%.“

Слабо увеличение с 0,4% е отчетено при продукцията, произведена от растениевъдството. Тя е на стойност 5 773,0 млн. лв. и представлява 68,3% от общата стойност на селскостопанската продукция. В сравнение с  предишната година при стойността има увеличение с 3,7%, но то се дължи почти изцяло на по-високите цени. Техният среден ръст е 3,3%. 

„Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (80,6%) през 2018 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2 823,6 млн. лв. и 1 829,0 млн. лева“, отбелязва статистиката. 

Според икономистите стойността на произведената през миналата година продукция от животновъдството е 1 990,2 млн. лв., или 23,5% от крайната продукция в селското стопанство.

Произведените обеми в животновъдството намаляват на годишна база с 1,5%, но цените им се увеличават средно с 2,2% и благодарение на това общата стойност нараства с 0,7%. 

Отглежданите у нас селскостопански животни стават все по-скъпи. През миналата година стойността им се е увеличила средно с 5,2%, което се дължи както на повишение в цените - с 3,5%, така и на количеството - с 1,6%. 

Стойността на произведените животински продукти обаче спада с 4,5% на годишна база. Това е в резултат на намаление на произведените обеми - с 5,1%, докато цените се запазват почти без промяна – те са с 0,6% по-високи спрямо предишната година.

НСИ: „Стойността на вложените в селското стопанство през 2018 г. средства за текущо потребление се равнява на 4 794,2 млн. лв., което е със 7,1% по-високо спрямо предходната година. Повишението се дължи както на ръст в цените на вложенията - с 4,4%, така и на увеличение на обемите - с 2,6%.“

Най-голямо увеличение на разходите за текущо потребление е отчетено при торовете и почвените подобрители - с 14,1%, което се дължи на ръста на цените с 28,9%. При обемите обаче е регистрирано намаление - с 11,5%. 

На следващо място увеличение е отчетено в разходите за покупка на продукти за растителна защита - с 12,9%. Причината за това е увеличението на вложените количества препарати - с 20,5%. Този процес е подкрепен от спад в цените с 6,3%.

Спрямо предишната година разходите на стопаните за горива и моторни масла се повишават с 8,2% - заради увеличението на цените с 12,0%, докато обемите намаляват с 3,4%.

Създадената през 2018 г. брутна добавена стойност в селското стопанство се равнява на 3 663.4 млн. лв. и е с 2.5% по-малко спрямо 2017 г. Намалението се дължи на спад в обема - с 3,8%. Този факт не може да бъде компенсиран от повишението на цените, което е с 1,3%.

Нетният смесен доход в селското стопанство през миналата година се оценява на 3 659,9 млн. лв. и е по-нисък с 5,4% спрямо предходната година.

Намалението се дължи на регистрираното понижение на нетната добавена стойност - с 4,3%, на по-високата стойност на компенсацията на наетите лица - с 3,2%, и на по-ниската стойност на другите субсидии върху производството - с 3,4%.

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2018 г. достига 2 447,2 млн. лв. и намалява спрямо предходната година с 8,7%.

НСИ: „Намалението се дължи на по-ниската стойност на нетния опериращ излишък/смесен доход, както и на по-високата стойност на платената от земеделските стопанства рента на собствениците на земеделска земя, които са я предоставили за използване под аренда - с 3,3%."

Образуваният основен капитал в селското стопанство през миналата година се оценява на 621,5 млн. лева.

По-голямата част от него – 471,2 млн. лв. (75,8%), представлява капитал в неселскостопански продукти. От него в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства са 248,7 млн. лв. (52,8%), а в сгради – 217,2 млн. лева (46,1%).

Образуването на основен капитал в селскостопански продукти - трайни насаждения и селскостопански животни, достига 150,3 млн. лв., като по-голямата част от него е в създаване на млади овощни насаждения.