Какво сочат данните и как се усвояват средствата по схемите за обвързана подкрепа в настоящия програмен период от 2015 до 2020 г.? Анализ на тази тема публикува Институтът по аграрна икономика към Селскостопанска академия (ССА). В следващите редове представяме какво показват данните.

 


Според анализаторите, изготвили документа, обвързаната подкрепа в страната е насочена към малките и средни земеделски стопанства, които имат завишени потребности от подпомагане, за да бъдат конкурентоспособни. По данни, успешното таргетиране на уязвимите сегменти на структурата на стопанствата до 30 ха при плодовете и зеленчуците и до 50 животни в говедовъдството и до 200 животни при овцете и козите, са довод за необходимостта от продължаване на обвързаната подкрепа при адекватни нива на подпомагане. 

Прочетете целият анализ ТУК

В сектор „Плодове”, в условията на прилагане на обвързаната подкрепа, има стабилизация при отглеждането на ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарни, вишни и ягоди. Наблюдава се повишаване на реколтираните площи при черешите, които към 2015 г. са 8 055 ха, а към 2018 г. нарастват до 10 049 ха. Реколтата на малини увеличава своя дял с около 40 %, като към 2015 г. те са 1522 ха, а към 2018 г. – 2102 ха. През 2018 г. са достигнати най-високи нива на реколтирани площи с плодове при обхванатите култури – 24 684 ха, това са 89% от базовите площи, служещи за критерии при обосновка на прилагането. 

При зеленчуците динамиката на реколтираните площи е по-голяма поради същността на културите и едногодишният им характер. Като резултат от последователната политика на прилагане на обвързана подкрепа се забелязва възстановяване площите на обхванатите култури, като през 2017-2018 г. реколтираните площи достигат 36,6 хил ха., което е около максимално определените равнища за целите на схемите за обвързана подкрепа за зеленчуци – 36 409 ха. При анализа на зеленчукопроизводството се наблюдава  стабилизиране на площите при краставиците, патладжана и зелето. Нарастване на реколтираните площи има при домати, дини, пъпеши, картофи, зрял кромид лук и чесън. За последните три години площите с моркови нарастват с около пет пъти, като към 2015 г. те са 326 ха, а към 2018 г. - 1 524 ха. 

 

Според анализа нетният ефект на обвързаното подпомагане за укрепване и насърчаване на площите, направено на база диференциален анализ показва, че около 1/3 от положителните резултати за стабилизиране и укрепване за подкрепените зеленчуци може да бъде отдадено на целевите схеми. Оттук обаче следва въпроса защо в анализа липсват останалите 2/3?

Приносът на схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци в страната допринася не само за стабилизиране на производството и площите, но и за увеличаване пазарната ориентираност. Те предпазват сектора от ценови колебания и пазарна несигурност, както и от повишаване на икономическия и инвестиционен потенциал. 

В животновъдството необходимостта от обвързана подкрепа се изразява в потребността от допълване на доходите. В сектора се наблюдава стабилизация в броя на животните при биволите, както и тренд на намаление на заявените за подпомагане животни в категориите на кравите, овцете и козите.

В анализа се казва още: добавената стойност от млечния сектор се изчислява на около 7% от тази в целия отрасъл. Това потвърждава, че млечният сектор е с намалена възвращаемост, влошен икономически резултат, което обосновава нуждата от търсене на допълнителни инструменти за подкрепа. Въпреки прилагането на схемите за обвързана подкрепа, в периода 2017-2019 г. се наблюдава намаление на общия брой заявени за подпомагане животни по схемите за обвързана подкрепа и преходната национална помощ. Съществува тренд на намаление на заявените за подпомагане животни общо в категориите на кравите (млечни и месодайни крави и юници) и овцете-майки и козите-майки.

Секторите на животновъдството и плодовете и зеленчуците, които са обект на обвързаната подкрепа осигуряват заетост за 38.5% от общо заетите в земеделието в страната. Те предоставят възможности за работа и доходи на нискоквалифицирани работници и уязвими групи в селските райони, където възможностите за заетост са ограничени. Стабилизирането на площите е инструмент за защита за стопаните и на заетата в сектора работна сила.