Замърсените с тежки метали обработваеми площи в Китай се превръщат във все по-сериозен проблем, съобщава изданието news.agropages.com.

6 стартъпа, специализирани в подобряване на почвата

В последния отчет на група, инспектираща земеделските ниви, се казва, че за последните 20 години в Китай има ръст на замърсяването на обработваемите площи с тежки метали – от 7,16% до 21,49%. Негативната тенденция е налице в основните региони, произвеждащи зърно. Ситуацията в южните производствени райони е по-сериозна, отколкото в северната част на Китай.

Замърсяващите вещества основно са Cd (кадмий), Ni (никел), Cu (мед), Zn (цинк) и Hg (живак).

Добивът на полезни изкопаеми и промишленото производство стоят в основата на замърсяването в 5 основни региона, произвеждащи зърно. В доклада се казва, че половината от промишлените паркове в страната, където са разположени замърсяващи производства, разчитат на битовите отпадни води за почистване на промишлените отпадни води. Това оказва сериозно влияние върху съседните земеделски земи, концентриращи в себе си огромно количество тежки метали.

Конкретните нива на опасни вещества, разпределението им в почвата и площта на замърсените обработваеми земи за момента не са известни. Това спъва възможностите за контрол и възстановяване на почвите.
 
В края на 2018 г. в Китай ще се проведе мащабно изследване на качествата на почвата, за да се определят „болните места“ и да се вземат мерки за безопасно използване на земеделските земи.