Цените на говеждото и телешкото месо продължават да падат, като през декември те са 6,25 лв./кг кланично тегло. Произведеното месо в кланиците към август 2022 г. е 4,2 хил. тона, което е с 12% повече спрямо година по-рано, посочват от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в своя месечен бюлетин.

2023 г.: Какво, ако животните за заявяване са повече от предвидения бюджет?

Реализираният ръст при произведеното в промишлени условия свинско месо през същия период спрямо 2021 г. е 11%, като количеството на продукцията е 54,3 хил. тона.

Общо за ЕС се наблюдава спад на производството с 4,6%. Причините за това са комплексни, свързани най-вече с понижената рентабилност, но и с по-строгите екологични изисквания. Цените на тон кланично тегло на свинското месо се повишават, като сравнено със същия период на изминалата година е с 37%.

Производството на месо от бройлери в кланиците към август достигна 60,2 хил. тона, като увеличението на годишна база е 1,7%. При произведеното месо от патици повишението е с 20,8% (до 13 хил. тона). Производството остава силно до края на годината.

Увеличението на цените на едро на пилешкото месо спрямо предходния месец е с 0,2%, като темпът на растеж се забавя. Въпреки това цените остават значително над миналогодишните равнища (+45%). Повишените разходи за фуражи и енергия, наред със сравнително силното вътрешно търсене движат цените нагоре.

Експертите от ФАО очакват умерен растеж на световното производство на месо през 2022 г. – до 360 млн. тона (+1% на годишна база). Глобалната търговия с месо ще се свие с 1% през 2022 г. спрямо 2021 г. основно поради намаления внос на месо в Китай. Очакваният спад е с близо 20% на годишна база, което ще доведе до свиване на дела на страната в световния внос на месо от 30% през 2020 г. до 21% през настоящата година.