Готов е проектът на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България. Няколко са националните цели, които сме си поставили за изпълнение до 2030 г. Една от тях засяга пряко селскостопанския сектор, а някои от подцелите са вече заложени като екосхеми в новия програмен период и ще получат своето подпомагане.

Изкупни цени на млякото

Мерките, които засягат частта за земеделие, са описани под Национална цел 8. Тя, от своя страна, е разделена на пет подцели заедно със съответните инструменти за тяхното изпълнение.

Подцел 8.1. – Повишаване на приноса на селското и горско стопанство за биоразнообразието

•    увеличаване на относителния дял на земеделските земи (пасища, обработваеми земи и трайни насаждения), в които се прилагат мерки от ОСП за опазване на биоразнообразието;
•    подобряване на биологичните видове и местообитания, зависещи или повлияни от селскостопанска дейност;
•    запазване и поддържане на съществуващите постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и други;
•    увеличаване на дивеча в горските екосистеми.

Подцел 8.2. – Постепенно намаляване употребата на химически пестициди

Тук е посочена една единствена точка – контролирано използване на химически пестициди и замърсяването от тях.

Подцел 8.3. – По-добър контрол върху препаратите за растителна защита или други токсични химически препарати; спиране на тяхното нерегламентирано използване в дивата природа с цел отравяне на диви и домашни животни

Ще се затяга контролът върху незаконния внос, съхранение, достъп и употреба на опасни препарати, ще се променя и нормативната база с нови регулации.

Подцел 8.4. – Запазване на относителния дял на земеделски земи с налични естествени елементи на ландшафта

Ще се работи за опазване на ландшафта в земеделските площи с буферни ивици, оборотно или трайно оставена земя под угар, живи плетове, неплододайни дървета, подпорни стени при терасиране или водоеми и др. Част от тях са опорните точки, върху които стъпват екосхемите по Първи стълб в ОСП. 

Подцел 8.5. – Осигуряване на устойчиво ползване на рибните ресурси

Акцентът пада върху селективността на риболовните уреди, ефективен контрол и дори забрана на някои зони за риболов, забрана на някои риболовни уреди или методи, при които се използват взривни вещества, отрови, зашеметяващи вещества, електрически ток, и др.

Проектодокументът е на обществено обсъждане до 6 ноември. Междувременно днес - 14 октомври Министерството на земеделието обсъжда с бранша предложенията си за екосхеми, които стопаните да имат възможност да спазват след 2023 г. срещу съответното подпомагане. Дано успеем да опазим и биоразнообразието си покрай тази зелена политика, с която стопаните май ще трябва да свикнат, няма как.