Земеделските стопани трябва да подадат декларации за произведеното зърно от стопанската 2020/2021 г. през месец септември и ноември, припомнят областните дирекции по земеделие.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

Това важи за всеки производител, който отглежда над 5 дка зърнени култури. За целта е нужно да попълните Образец на декларация Приложение №3 към чл.14, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015 г. за мониторинг пазара на зърно. А сроковете са следните:
           
•    до 30 септември 2021 г. се подава декларация Приложение №3 за количеството произведено зърно от бикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица;

•    до 30 ноември 2021 г. се подава декларация Приложение №3 за количеството произведено зърно от слънчоглед, царевица, соя. В същия срок производителите на оризова арпа подават произведените количества съгласно Приложение №5.
     
Когато фермерът произвежда зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено във всяка една от тях, в съответната ОД  „Земеделие” по местонахождението на площите за производство за съответната реколтна година. 

Декларациите се подават ежегодно:

•    Сканирани с подпис и печат на имейл;
•    По електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис;
•    Лично в съответното ОДЗ.