Да не се декларират доходите от рента, получавани от собствениците на земеделски земи, в размер до 3000 лв. Това решиха депутатите, които гласуваха на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Още по темата: Отпада данъкът за субсидиите до 100 000 лв.

Според вносителя на предложението подаваната декларация касае само едно лице, но от рентата за дадена земеделска земя могат да се възползват повече наследници. Целта е да се избегне административна тежест, включително за НАП, които да удостоверяват на кого е доходът и как е получен, съобщават от БТА.

“След много усилия и становища от страна на НАЗ депутатите приеха на второ четене промените в ЗДДФЛ чл. 73, касаещи декларирането на рентите. Oтново се въвежда минимален праг, над който тези ренти да се декларират пред НАП от земеделските стопани. Tози праг става 3000 лв.”, сподели в социалните медии председателят на Асоциацията Илия Проданов. 

Други предложения на зърнопроизводителите, са били обсъдени на съвместна среща между премиера, министъра на земеделието и представители на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), проведена на 3 ноември. Сред темите в дневния ред са били включени законодателни мерки и инициативи за дългосрочно подобряване на условията за провеждане на земеделска дейност в страната:

•    Ситуацията с вноса на селскостопанска продукция от Украйна. Предоставяне на информация от Агенция „Митници“ относно внос на слънчоглед, пшеница, царевица, рафинирано олио и др.; Засилване на контрола върху доставките на селскостопански стоки, влизащи в страната. Прилагане на лицензионните режими за внос от Украйна. Подпомагане на сектор "Зърнопроизводство" за преодоляване на последствията от войната в Украйна;
•    Промени в чл. 37в от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), касаещи улесняване процеса на доброволно споразумяване за комасирано ползване на земеделските земи;
•    Промени в Закона за арендата, целящи регламентиране и поощряване на сключване на дългосрочни договори за аренда;
•    Приемане на държавен механизъм за регулация на рентните плащания в страната, основан на добив и изкупни цени;
•    Създаване и приемане на Закон за браншовите организации в земеделието, Закон за аграрната камара и Закон за селскостопанските кооперативи;
•    Осигуряване на продължаването на прилагането на държавната помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” за срок до 2029 г. Предоставяне на възможност за сливането на две години преотстъпен данък (за 2023 и 2024 г.) и инвестирането му до края на 2025 г.
•    Държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство – завишаване на бюджета за държавната помощ и възстановяване на 100 % от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, както е разписано като възможност в нотификацията пред ЕК;
•    Определяне на напояването като стратегически национален приоритет – мерки и действия за подобряване на поливното земеделие в страната: преобразуване на „Напоителни системи“ ЕАД в Агенция; държавна подкрепа за цената на водата; облекчаване на нормативните режими за инвестиционни проекти, свързани с водоспестяващи технологии;
•    Приетите промени в Закон за енергията от възобновяеми източници, касаещи изменения в Закон за опазване на земеделските земи;
•    Закон за опазване на селскостопанското имущество – актуализиране на разпоредбите относно контрола и санкциите с цел засилване на превантивния ефект на Закона;
•    Временно разрешаване на контролирана и ограничена употреба на неоникотиноидни препарати за растителна защита;
•    Закон за управление на отпадъците – облекчена регистрация и отчетност за земеделските производители в системата НИСО.