До 25 януари фермерите, които са бенефициенти по мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014- 2020) за Кампания 2020, могат да сигнализират за разминавания в Електронния регистър на биологичните производители.

Мярка 11: Съотношението за затревени площи се променя на 0,3 ЖЕ/ха

За целта е нужно да подадат писмено заявление/уведомление до своето контролиращо лице за несъответствия/пропуски/грешки с данните в системата. 

Не пропускайте в информацията да отбележите име на оператор, ЕИК/ЕГН, УРН, дейност, обекти и детайлно описание по констатираните несъответствия. 

Ще бъдат разгледани само получените до 26 януари в Министерство на земеделието мотивирани уведомления за корекции от контролиращите лица.

При необходимост и обоснованост в тях, в случай на техническа грешка ще бъдат направени съответните корекции в Електронния регистър, уверяват от ведомството.