Публикувани са изменения в Наредба 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“. Проектодокументът е качен за обществено обсъждане до 19 февруари.

По-кратки ангажименти и нови правила по мярка 10

До промените се стига заради нуждата от синхронизация с европейското и националното законодателство, както и заради десетото изменение на ПРСР, гласувано от Комитета по наблюдение, което е в процес на одобрение от ЕК. 

Целта е да се регламентира прилагането на мярката и по време на двугодишния период на преход, което да осигури прием на нови заявления и удължаване на приключили многогодишни ангажименти.

През 2021 г. кандидати, изпълняващи ангажименти по ПРСР, или нови кандидати ще могат да поемат ангажименти с продължителност до 2 години или продължаващите ангажиментите да бъдат ежегодно удължавани до края на 2022 г.

В направление „Биологично растениевъдство“ се предвижда удължените след 2020 г. ангажименти да се изпълняват на одобрената за подкрепа площ, която може да варира с процент по-голям от 10 %. Ангажиментът продължава да се изпълнява с площите, за които фермерите имат регистрирано правно основание за ползване за съответната година.

Има и изменение в съотношението животинска единица за хектар постоянно затревени площи в направление „Биологично растениевъдство“ – от 1 животинска единица (ЖЕ) на 2 хектар на 0,3 ЖЕ/1 ха. Така се дава възможност на бенефициентите по направление „Биологично животновъдство“ да заявяват по-голям размер постоянно затревени площи.

Друга промяна позволява на кандидати по направление „Биологично животновъдство“ да получават пълния размер на подпомагането за фуражни култури, с които заедно с постоянно затревените площи, декларирани по направление „Биологично животновъдство“, се спазва съотношение от 0,3 ЖЕ/1 хектар.

Въвежда се следното диференцирано плащане за групите на полските култури и ароматните и медицински растения: 

•    до 50 ха – 100% от подпомагането за хектар;
•    над 50 ха до 65 ха – 50% от подпомагането;
•    над 65 ха – 10% от подпомагането.

Това важи за кандидатите по подмярка „Плащания за поддържане на биологично земеделие“ и „Плащания за преминаване към биологично земеделие“.

Във връзка със заповедите за нови защитени зони по Натура 2000 и нови забрани за селскостопански дейности, се предвижда фермери да не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 11 и мярка 12, която попада в обхвата на защитени зони. 

Статистиката сочи, че през 2020 г. е публикувана една заповед за обявяване на защитени зони по Директива 2009/147/ЕО и 36 заповеди за обявяване на защитени зони по Директива 92/43/ЕИО.

Ново е също задължението кандидатите по мярка 11 до края на ангажимента поне веднъж да получат сертификат или писмено доказателство за произведените от тях биопродукти.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg