Редица фермери, сдружения, асоциации и съюзи взеха част в общественото обсъждане на проекта на Наредба 3, касаеща директните плащания. Въпреки това експертите от аграрното ведомство приеха само някои от тях.
 
 
Националният съюз на говедовъдите в България (НСГБ) предложи някои допълнения в принципа на доказване на реализираните количества мляко.
 
Реализацията на количествата мляко по чл. 19, 19а, 23 и 24 се доказва с:
1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко;
2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко;
3. фактури за реализирани доставки - когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави членки на Европейския съюз;
4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти - когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, за реализирани млечни продукти – когато земеделският стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие;
6. приемно-предавателни протоколи;
7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните.
 
В рамките на предложението от НСГБ изказаха своята благодарност за въведените изисквания, свързани с доказване на продукция в млечния сектор. Според тях, те доведоха до това подпомагането да достигне до реалните земеделски производители, които декларират приходи и заплащат съответните данъци. 
 
 
[news]
Друго прието предложение е направено от сдружение Асоциация за развъждане на българска млечна порода овце (АРБМПО). От подаденото предложение става ясно, че членовете на УС на асоциацията не са съгласни с направените предложения в §9 на проекта за Наредба, отнасящи се за промяна па текстовете на чл. 27а и предлага да отпаднат. УС на асоциацията предложи да останат досега съществуващите текстове на чл.27а в Наредба №3. За облекчаване на броя на документите за доказване на произведеното и реализирано мляко, предложиха в чл.27а, ал.1 да отпадне т.2, която позволява доказване на млякото с приемо-предавателен протокол.
 
Прието е и едно от предложенията на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). НАЗ Наз предложи допълнение и технически редакции към един от текстовете за екологично насочените площи (ЕНП) - Към промяната на тегловните коефициенти (§ 12 „В приложение № 4 към чл. 14 се правят следните изменения“; точки 1 и 2) следва да бъде съотнесена и площта ЕНП, като в колона „ЕНП“ на ред „Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (за 1 кв. м) площта от 0,3 кв. м бъде заменена с 0,5 кв. м, а на ред „Площи с азотфиксиращи култури (за 1 кв. м)“ площта от 0,7 кв. м бъде заменена с 1 кв. м.
 
Експертите от агроведомството не приеха обаче другото предложение на НАЗ, касаещо периода за установяване на междинните култури като засети или налични. Те предложиха този период да бъде от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване.
 
Не се прие и предложението на сдружение Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България (АРМПГБ). Те предложиха допълнение на чл.27а, съгласно който, фермерите, отглеждащи крави в млечно направление, следва да доказват реализацията на количествата мляко. 
 
„Считаме, че е добре да се впише и механизъм за доказване на реализирана продукция при фермерите, отглеждащи крави от специализираните месодайни породи, която да е в размер на половината от изискуемите отелвания, съгласно чл.20,ал.4 и чл.21, ал.4. Реализацията на продукцията да се доказва с фактури, издадени от земеделските стопани, за продажба на приплодите, добити в рамките на стопанската година, приемо-предавателни протоколи, пътни листи за преместването на животните от един животновъден обект в друг, или за транспорт до кланица.
 
На фермерите, които не успеят да реализират продажба на продукцията си в рамките на една стопанска година, да им бъде предоставена възможността да декларират, че ще задържат тези животни в обектите си за угояване и реализация в следващата стопанска година“, гласи предложението на АРМПГБ, което беше отхвърлено.