Министерството на земеделието публикува документ от цели 229 страници, в който надълго и нашироко прави „Текуща оценка на Програма за развитие на селските райони (2014 – 2020) до 2018“. Любопитното е, че като дата на създаване стои месец май 2019 г., а анализът се появява на сайта на ведомството година и половина по-късно – на 10 ноември 2020 г.

Вижте колко ще дава ДФЗ на фермерите за 2021 – 2023

Ако имате повече свободно време и желание да анализирате множеството числа, може да се потопите в подробната информация за приемите на различните мерки и подмерки по ПРСР, подадени проектни предложения, сключени договори, изплатени суми. 

Целта на документа е да представи междинна оценка за изпълнение на Програмата до 2018 г., за да се знае какви стъпки да се предприемат до края на програмния период, тоест до края на 2020 г. Някои от препоръките вече са взети под внимание, отворени са нови приеми. Друг е въпросът колко от тях са затворени и колко проекти на фермери са видели бял свят. 

Анализаторите припомнят, че общият бюджет на ПРСР 2014 – 2020 в размер на 2 917 848 203 евро (публични средства) и индикаторите за изпълнение са обособени общо в 17 мерки и една Тематична подпрограма за развитие на малките стопанства. Отворените приеми през 2015 г. са 5, 2016 г. – 11, 2017 г. – 6, 2018 г. – 15.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Най-голям е делът на сключените договори в сектор „Плодове и зеленчуци”. Почти една трета от сключените договори са за реализация на инвестиционни проекти на млади земеделски стопани, сочат данните.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Тук преобладават проектите, свързани с преработка на селскостопански продукти. Наблюдава се засилен интерес не само от преработвателни предприятия, но и от земеделски стопани, което показва, че стремежът им е да предлагат на пазара продукти с добавена стойност, а не суровини.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”

Прилагането на подмярката стартира през 2015 г. с постъпването на 2572 заявления. Към 31.12.2018 г. са направени плащания за 27,812 млн. eвро. През 2018 г. е проведен втори прием.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Прилагането на подмярката стартира през 2016 г., това е първият целенасочен прием за малки стопанства в ПРСР 2014-2020. Постъпилите заявления са 3 433, от които към края на 2018 г. със сключени договори са 1925 кандидати. 

Мярка 10 „Агроекология и климат“

Наблюдава се тенденция да нараства броят на подадените заявления по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“ – с 5-10%. Делът на заявленията по направление „Контрол на почвената ерозия” се запазва около 32% от всички подадени. Към края на 2018 г. интересът към двете водещи направления почти се изравнява.

Мярка 11 „Биологично земеделие“

Направлението „Биологично растениевъдство” има значителен превес над останалите – почти 75% от заявленията за подпомагане по мярката. До края на 2018 г. няма увеличаване на броя на биологичните оператори или   на размера на площите в система на контрол след рязкото им първоначално нарастване с около 50% след първата кампания. Не се наблюдава и нарастване на видовото разнообразие на биологично отглежданите животни.

Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000”

Налице е известен спад в размера на заявените площи – от порядъка на 10-12% общо за периода 2015 – 2018г., но се запазва броят на заявления за подпомагане във всяка кампания. Темпът на усвояване на средствата по мярката е равномерен, като годишно участват сходен брой бенефициенти –11 000 – 11 500.

Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“

Към 31 декември 2018 г. плащанията по мярката за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. възлизат на 267 525 116 лв.

Анализът продължава с безброй много таблици за поставени цели, индикатори, показатели. Според експертите някои приоритети са изпълнени, други – частично, а трети – никак. Като фактори, които влияят негативно, се посочват промени в политическата среда и стагнацията по отношение на набавянето на собствено финансиране от страна на бенефициентите по ПРСР.

Следете темата и на cap4us.agri.bg