Сега е периодът от годината, когато държавните институции представят какво са планирали напред във времето. Министерството на земеделието също публикува не само своя проектобюджет за 2021 г., но и бюджетната си прогноза за 2022 – 2023 г. 

Проектобюджет 2021: Колко е заделено за земеделие?

В безкрайно много таблици, числа, заложени цели, показатели и какво ли още не експертите обясняват какво мислят да правят през следващите три години и колко ще струва това.

От внесения от МС проектобюджет на страната вече стана ясно, че за агроминистерството предвидените приходи за 2021 г. са 149,4 млн. лв., а предложеният разходен таван е 243,5 млн. лв. По области на политики и бюджетни програми тези средства се разпределят така: 

•    за „Земеделие и селски райони“ – 186,2 млн. лв.;
•    за „Рибарство и аквакултури“ – близо 6,2 млн. лв.;
•    за „Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча“ – 30,6 млн. лв.;
•    за „Администрация“ – 20,5 млн. лв.

Агри.БГ си избра да ви представи някои важни числа, а ако искате да се задълбочите в анализите по сектори, може да видите целия документ ТУК.

Заложеният минимален размер на Използваната земеделска площ в периода 2021 – 2023 г. е 5 млн. ха, а минималният дял на обработваемата земя е 66%. 

Целта на МЗХГ е брутната добавена стойност от селскостопанския отрасъл да се увеличи от 3500 млн. лв. през 2021 г. до 3600 млн. лв. през 2023 г.

Подпомогнатите земеделски стопани чрез директни плащания за подкрепа на дохода се очаква да са 61 000 през следващите две години, тоест докато трае преходният период.

Съхранените породи животни ще са 44, а спасената земеделска продукция в резултат на противоградовата защита е с тенденция да се увеличава – от 150 млн. лв. през 2021 г. до 200 млн. лв. през 2023 г.

Броят на подпомогнатите стопанства в планинските райони се запазва 24 000 и през трите години. Тези стопанства обаче, които са от други необлагодетелствани райони, са с тенденция за намаляване – от 10 000 през 2021 г. до 9 000 през 2022-2023 г.

Броят на стопанствата, подпомогнати по Натура 2000, също ще върви в посока на долу – от 11 000 през 2021 г. до 10 000 през 2022 г. и 2023 г. 

Физическата площ, включена в агроекологични плащания, е 170 000 ха и за трите години.

Предоставянето на земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за възмездно ползване чрез търг или конкурс обхваща 225 000 дка. А разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ важи за 40 000 дка. Земите от ДПФ за безвъзмездно ползване по реда на чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ са общо 260 хил. дка.