Предложения за развитие на пчеларството у нас отправиха към Министерството на земеделието и храните от Областен пчеларски съюз – Плевен по време на XXI Международно изложение-договаряне „Пчеларство – Плевен 2024”.

След дерогацията за ДЗЕС 8: Всички други интервенции остават в сила

От организацията обръщат внимание на факта, че 84% от консумираните пряко и косвено храни в Европа дължим на пчеларството, но в същото време то преминава тежък период и значителна смъртност на пчелни семейства. „Намалява броят на пчелните семейства в България и поради застаряване на пчеларите и нежеланието на млади хора да се заемат с тази дейност”, подчертават браншовите представители.

Ето и техните предложения:   

1. Да бъдат предприети законодателни стъпки към частично възстановяване на горския фонд, отнет за нуждите на зърнопроизводството през 50-те години на 20-ти век в равнинната част на страната. Възстановяването да се извърши върху ерозирали и слабо продуктивни площи с медоносна горска или ливадна растителност, както и чрез създаване на ветрозащитни пояси в големите земеделски блокове с цел повишаване на влагозапасеността, биологичното разнообразие и плодородието.

2. Да бъдат предприети законодателни стъпки към забрана разораването на пасищата и частично възстановяване на пасищата, отнети за нуждите на зърнопроизводството, за осигуряване на животновъдството, вкл. пчеларството и осигуряване на растителното разнообразие 

3. Да се предприемат стъпки българското земеделие в равнинната част да заприлича на европейското. При нас имаме огромни блокове без синoри, дървета, защитни пояси, доминиране на 4 култури. Средният размер на земеделското стопанство в Западна Европа е 400 дка.

4. Да се предприемат стъпки за ограничаване използването на глюкозо-фруктозния сироп в хранителната индустрия като подсладител и забрана използването му в пчеларството.

5. Да се предприемат законодателни стъпки за внедряване на угарната система на сеитбообращение върху 10% от общата площ, като основен елемент на устойчивото земеделие, което е в съответствие с приети решения на Европейския парламент (Седма рамкова програма).

6. Да бъде осигурена субсидия на всяко регистрирано пчелно семейство. Досега около 15% от пчелините получават държавно подпомагане.

7. Да се възстанови финансовото подпомагане на земеделските, ветеринарните и горските училища. Да се подпомогне включването на дисциплината ”Пчеларство” в учебните планове на земеделските, горските и ветеринарните средни училища.

8. Да се предприеме законодателна инициатива с цел осигуряване заплащане на услугата опрашване на земеделските култури. Земеделските производители на цъфтящи култури би следвало да заплащат на пчеларите, чиито пчели опрашват културите им в радиус от 4 км. Или да се въведе „Данък опрашване”.

9. Да се приемат решения, които да доведат до намаляване на вредното въздействие на препаратите, използвани в земеделието и животновъдството върху пчелите. 

  •  да се ограничи прилагането на хербициди на основата на глифозат. В повечето европейски страни е забранено пръскането с такива препарати в населени места, край ж.п. линии, до 150 м от домовете, докато у нас е разрешено. През последните години при анализ на проби мед в Германия в 60% от тях се установява наличие на глифозат;
  • да се извадят от списъка на разрешените препарати за борба с вароатозата по пчелите такива на основата на активно вещество кумафос. През 2005 г. е установено, че то предизвиква рак на простата. Същата година е забранено в САЩ, а след това и в повечето европейски държави.

10. Да се вземат мерки за подобряване на организацията на мероприятията, свързани с Американския гнилец – профилактика, проверки, анализ на проби, карантина и др.

11. Да се възстанови дейността на пчелари проверители с цел подобряване качеството на прегледите на пчелните семейства. 

12. Да се засили контролът върху производството на пчелни майки и отводки.

13. Да се промени законодателството по отношение на посегателствата върху собствеността на земеделските стопани и производители.

14. Да не се отстраняват от ливадите магарешки бодил, драка и бъз.