След като в края на юни 2019 г. Европейската комисия (ЕК) одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г., преди дни Наредба 10 за прилагането на програмата беше обнародвано в Държавен вестник. Общият й бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането.

В помощ на пчеларите: В Добруджа залесяват с медоносни дръвчета

Половината от средствата са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а останалата половина - от националния бюджет. Всички мерки, прилагани до момента, са включени в Програмата, като са предвидени и нови мерки за подпомагане. За първи път ще се финансират разходи за подвижно пчеларство. Това ще гарантира разнообразна паша за пчелните семейства и ще повиши добива на пчелен мед и пчелни продукти. Освен това ще се запази съществуващото биоразнообразие от растителни и дървесни видове у нас.

Целите за новия програмен период са:

-  подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти;

-  повишаване знанията и уменията на пчеларите при отглеждането на пчелните семейства;

-  повишаване на качеството и конкурентоспособността на българските пчелни продукти;

- опазване на пчелната популация, устойчивото развитие на сектора и осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.

 

Програмата предлага финансова помощ за пчеларите, разпределена в шест мерки.

1. Мярка А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари" за дейностите:

а) "Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти";

б) "Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства";

в) "Популяризиране на българските пчелни продукти чрез организиране на базари, в които участват местни пчелари";

Допустимите кандидати са земеделски производители с пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол , притежаващи не по-малко от 20 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване.които не са получили финансиране по ПРСР за същия актив и не извършват дейности, свързани с производство и /или търговия на заявения за подпомагане актив.

2.  Мярка Б "Борба срещу агресорищие и болестите в кошера, особено срещу вароатозата" за дейностите:

а) "Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатоза";

б) "Изследване за резистентност на Varroa destructor към ВМП, разрешени за употреба за борба с вароатозата";

в) "Изследване на пчелните семейства за наличие на нозематоза и нейното разпространение на територията на страната";

3. Мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство" за дейностите:

а) "Подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи)";

б) "Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства";

Допустимите кандидати по тази мярка трябва да притежават не по-малко от 20 и не повече от 300 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване и да поемат писмен ангажимент, че ще практикуват подвижно пчеларство в рамките на 3 години от датата на изплащане на финансовата помощ.

4. Мярка Г "Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти" за дейностите:

а) "Физикохимичен анализ на пчелния мед";

б) "Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми";

Кандидатите тук могат да бъдат са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства под ветеринарно-медицински контрол и признати организации на производители на мед и пчелни продукти.

5. Мярка Д "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" за дейностите:

а) "Закупуване на различни системи нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина";

б) "Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства";

в) "Закупуване на пчелни майки";

Броят на допустимите за финансиране кошери е, както следва:
- при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително - не повече от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;
- при налични към датата на кандидатстване от 51 до 250 пчелни семейства включително - до 50 броя;

6. Мярка E "Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти" за дейностите:

а) "Инвентаризация на медоносната растителност в страната";

б) "Криоконсервация на семенна течност от търтеи (миксиране на семенна течност)";

в) "Мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие".

 

В срок до 45 дни от подаване на заявлението и не по-късно от 15 октомври на текущата финансова година ДФ "Земеделие" извършва административни проверки на представените документи, проверка на място на част от приетите заявления за плащане за установяване съответствие на фактическото положение с представените документи, която се извършва в присъствието на ползвателя, одобрява или отказва плащането и изплаща одобрената финансова помощ.