Новият Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство вече е факт с обнародването му в брой № 60 на „Държавен вестник” от 20.7.2021 г. Във финалния вариант се вижда, че малките организации ще отпаднат от съвета.

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

За да могат животновъдните организации да се нарекат „национално представени” трябва да отговарят на условията, залегнали в чл. 10 на Правилника. „Да имат регионални или местни структури с членове в не по-малко от 30 на сто от областите на страната (8,4 области от общо 28 области в страната – б.р.) по чл. 6 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, което се удостоверява с декларация с описани структури и съответните координатори”, е едно от най-обсъждание условия за представителност, което е прието.

Изисква се и членуващите в съответната организация животновъди да отглеждат поне 15% от вида животни, спрямо официално публикуваните статистически данни от органа по статистика на Министерството на земеделието, храните и горите. В първоначалния обсъждан вариант изискването бе за 30%.

Другите условия пред представителите на браншови организации, които ще имат право да се включват в Съвета по животновъдство, са:
  • да са вписани като юридически лица за извършване на дейност в обществена полза по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  • извършвали са дейност през последните 2 години, което се удостоверява с годишен финансов отчет за дейността;
  •  имат в устройствения си акт цели, дейности и задачи от национално значение, свързани с развитието на сектора за съответния вид селскостопански животни.

 В случаите, в които сдружения членуват в повече от една организация, отговаряща на изискванията по ал. 1, председателите им заявяват писмено пред министъра на земеделието коя организация желаят да ги представлява. Предложенията за включване в състава на Съвета на нова национално представена организация се депозират до секретариата, придружени с документи, доказващи изпълнението на всички изисквания по чл. 10.

Спрямо правилникът заседанията на Съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете. Все пак при липса на кворум, по решение на председателя заседанието може да се проведе, независимо от броя на присъстващите. В тримесечен срок от влизането в сила на настоящия Правилник организациите по чл. 4, т. 1 могат да подадат заявления за включване в състава на Съвета по животновъдство, като представят документи, доказващи изпълнението на изискванията по чл. 10.