Изискванията за подпомагане на биологичните производители с пари по Втори стълб са регламентирани в Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието. 

Лидия Чакръкчиева: Ставките за био ще са по-високи от предходния програмен период

Документът е на обществено обсъждане до 19 юни. В него са включени условията за допустимост, видовете проверки, случаите за отказ или намаляване на плащанията, продължителността на ангажиментите и всякаква друга важна информация за производителите, които тепърва се захващат с биоземеделие или вече са преминали периода на преход. Ставките ще са в сила за новия програмен период 2023-2027.

Годишен размер на плащанията

Преминаване към биологично растениевъдство

Поддържане на биологично растениевъдство

Зърнено-житни култури

359,92 евро/ха

285,56 евро/ха

Зърнено-бобови култури

223,73 евро/ха

177,51 евро/ха

Индустриални култури

255,69 евро/ха

202,86 евро/ха

Маслодайни култури

324,97 евро/ха

257,84 евро/ха

Влакнодайни култури

250,22 евро/ха

198,52 евро/ха

Медицински и ароматни култури, без билки

394,16 евро/ха

333,06 евро/ха

Плодови зеленчукови култури

759,27 евро/ха

589,26 евро/ха

Листностъблени зеленчукови култури

744,08 евро/ха

577,48 евро/ха

Кореноплодни зеленчукови култури, картофи

698,53 евро/ха

542,12 евро/ха

Луковични зеленчукови култури

455,56 евро/ха

353,56 евро/ха

Многогодишни зеленчукови култури

759,27 евро/ха

589,26 евро/ха

Отопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури

2163,92 евро/ха

1679,40 евро/ха

Неотопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури

857,97 евро/ха

665,87 евро/ха

Десертни лозя

1352,94 евро/ха

1094,73 евро/ха

Винени лозя

646,19 евро/ха

522,86 евро/ха

Семкови и костилкови овощни видове

1461,65 евро/ха

1182,70 евро/ха

Ядкови(черупкови) видове

735,76 евро/ха

595,34 евро/ха

Ягодоплодни видове

1461,65 евро/ха

1182,70 евро/ха

Многогодишни медицински и ароматни култури, без билки

628,3 евро/ха

530,90 евро/ха

Маслодайна роза – Rosa Damascena Mill., Rosa Alba L

897,45 евро/ха

837,50 евро/ха

Култивирани гъби

455,56 евро/ха

353, 56 евро/ха

Площи за производство на растителен репродуктивен  материал

949,09 евро/ха

736,58 евро/ха

Билки съгласно приложение № 5

723,75 евро/ха

585, 63 евро/ха

 

Финансово подпомагане за отделните култури с изключение на полските и маслодайната роза се изчисляват на база средния размер на нивата на плащане към декларирани площи:


1. за площите до 50 ха включително подпомагането е в размер на 100  на сто от годишното плащане на хектар;
2. за площите над 50 ха до 100 ха включително подпомагането е в размер на 50 на сто от годишното плащане на хектар;
3. за площите над 100 ха подпомагането е в размер на 10 на сто от годишното плащане на хектар.

За полските култури и маслодайната роза изчисленията се извършват на база средния размер на нивата на плащане към декларираните площи:


1. за площите до 100 ха включително подпомагането е в размер на 100 на сто от годишното плащане на хектар;
2. за площите над 100 ха до 250 ха включително подпомагането е в размер на 50 на сто от годишното плащане на хектар;
3. за площите над 250 ха подпомагането е в размер на 10 на сто от годишното плащане на хектар.

Годишни плащания на стопанство

Преминаване към биологично пчеларство

Поддържане на биологично пчеларство

от 20 до 80 пчелни семейства

1 894 евро

1 595 евро

от 81 до 100 пчелни семейства

3 308 евро

2 708 евро

от 101 до 120 пчелни семейства

4 014 евро

3 264 евро

от 121 до 140 пчелни семейства

4 721 евро

3 820 евро

от 141 до 160 пчелни семейства

5 427 евро

4 377 евро

от 161 до 180 пчелни семейства

6 134 евро

4 933 евро

от 181 до 200 пчелни семейства

6 841 евро

5 489 евро

от 201 до 250 пчелни семейства

8 077 евро

6 463 евро

от 251 до 500 пчелни семейства

13 377 евро

10 635 евро

над 501 пчелни семейства

21 326 евро

16 893 евро