На заявените угари през 2023 г. стопаните ще могат да отглеждат различни култури, свързани директно с осигуряване на продоволствената сигурност, но без царевица и соя. На тези площи ще могат да се използват препарати за растителна защита.

ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8: Ще разреши ли Европа изключения от тези стандарти догодина?

Изключението е посочено в Наръчника за практическото приложение на стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), публикуван на страницата на Министерството на земеделието.

За 2023 г. остава задължително изискването за:

•    запазване на особеностите на ландшафта; 
•    забраната за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и периода на отглеждане при птиците;
•    прилагането на мерки за избягване на инвазивни растителни видове.

Вече се обсъжда това изключение за непроизводствените площи, включени в стандарта за ДЗЕС 8, да се прилага и през 2024 г. Заради войната в Украйна и застрашената продоволствена сигурност е твърде възможно земята под угар да бъде допустима за сеитба и догодина.

През тази година се прави изключение и за сеитбооборота. Свързаният с него стандарт за ДЗЕС 7 ще се прилага от 2024 г., като референтна година относно ротация на културите е стопанската 2023 г., е записано в Наръчника. Има голяма вероятност обаче дерогацията да продължи да се прилага и догодина, както обяви земеделският зам.-министър Таня Георгиева на събитие край Добрич.

Освен подробно описание на всеки от 9-те стандарта, наръчникът включва също полезна информация за неговата приложимост и препоръки за изпълнение. Изискванията са илюстрирани със снимки и конкретни примери, от които може да се запознаете например какво представляват:

•    Буферна ивица край река и покрай главен канал на оризище;
•    Перпендикулярна (напречна) на склона обработка на почвата;
•    Перпендикулярно на наклона на терена разполагане на редовете при лозово насаждение;
•    Пълно затревяване в трайно насаждение;
•    Мулчиране;
•    Покривна култура в трайно насаждение и в обработваема земя;
•    Недопустима практика за изпълнение на стандарта оставяне на черна угар;
•    Допустима растителна покривка;
•    Вертикални плоскорезни обработки;
•    Вертикални обработки на почвата без обръщане на слоя;

•    Вертикална обработка със стрип тил култиватор и със стрънищен култиватор.
•    Примерна ротация на едногодишни полски култури и схема за сеитбооборот при зеленчукови култури;
•    Примерна схема за борба с плевелите и спазване на изискванията на стандарта на земеделския парцел;
•    Синор покрай полска култура в комбинация с редица храсти;
•    Тераса при зимни житни;
•    Дървета в група;
•    Жив плет към обработваема площ и към постоянно затревена площ;

В отделно приложение са посочени недопустимите видове нежелана растителност в постоянно затревените площи, класификация и примерни видове от междинни култури, списък на видове и възможни смески на междинни култури и списък на азотфиксиращи култури.