Има ли биологичното производство почва в Добруджа, какви са условията и на какво подпомагане могат да разчитат стопаните – това бяха част от основните въпроси, отговори на които бяха потърсени по време на информационната кампания „Призвание: Биологичен!“, организирана от Министерството на земеделието.

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)

 

Все повече земеделски стопани се отказват да произвеждат продукция по биологичен начин. Добричка област не прави изключение от общата статистика. Идеята на кампанията е да се увеличат площите и стопанствата, които произвеждат биологична продукция.

„Чрез анкета търсим обратна връзка с вас и искаме да разберем каква е вашата нагласа към биологичното земеделие и има ли пречки в Добричка област да се развива“, изтъкна инж. Десислава Иванова, директор на ОД „Земеделие“ при откриването на срещата. 

Първите стъпки в посока биологично земеделие започват с избор на независима контролираща организация, която да „преведе“ стопанството през прехода и да се стигне до сертифициране. Преходният период е различен за отделните производства в областта на растениевъдството, животновъдството и пчеларството. Тези разяснения даде пред присъстващите фермери Маринела Георгиева от териториалния офис на НССЗ в Добрич.

Всички стопани, които са в период на преход, получават подпомагане. Те трябва да са поели най-малко 5-годишен ангажимент, а най-късно до петата година трябва да са получили сертификат за цялата подпомогната площ. Подпомагането в периода на преход и след получаване на сертификат е различно.

Ставките за производителите на многогодишни плодове и зеленчуци за 2023 г. са 759,27 евро/ха, а след получаване на сертификат вече стават по 589,26 евро/ха. За кореноплодни и картофи в период на преход подпомагането е 698,53 евро/ха, докато при биопроизводството вече е 542,12 евро/ха. При зърнено-бобови култури съответно по 223,73 евро/ха и 177,51 евро/ха, при етерично-маслени и медицински – 682,94 и 577,08 евро/ха.

Общо 24 са групите от основни култури по интервенцията „Биологично растениевъдство“ - плодове, зеленчуци, лозя, медицински култури, билки и други, които са обхванати от подпомагане в периода на преход и същинско биопроизводство. 

Екосхемата за биологично земеделие в животновъдството обхваща отглеждането на говеда, биволи, овце, кози, свине за пасищно отглеждане. Годишното плащане е на хектар за собственици на животни, които стопанисват постоянно затревени площи или фуражни култури и разбира се, отглеждат животни.

Индикативната ставка за биоживотновъдство е 357,85 евро/ха, а предложението от 2024 г. е да бъде 516,35 евро/ха.

Площите и животните трябва да бъдат под контрол от 31 декември на предходната година до 31 декември на годината на кандидатстване. 

Всеки стопанин трябва да е преминал задължително обучение по биологично земеделие или агроекология, подчерта още Маринела Георгиева. На този етап няма изискване за минимален или максимален брой обучителни часове.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg