Пред земеделски производители във Велико Търново Владислав Цветанов от дирекция “Развитие на селските райони” към Министерството на земеделието представи критериите за точкуване на проекти за инвестиции в технологична и екологична модернизация от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). 

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)


Проекти на кандидати до 40 години включително получават 5 точки. Освен за земеделски стопани критерият е приложим и за ЕООД. 

Относно заявения размер на инвестиционните разходи, ако проектът е на стойност от 30 000 лв. до 700 000 лв. включително, той ще получи максималния брой точки - 10. “Всеки лев над тази стойност води до пропорционално намаляване на точките. Тоест проект за 1 000 000 лв. например няма да получи точки по този критерий”, обясни Владислав Цветанов.

Максимум 20 точки могат да се получат по икономическите критерии или възможността на кандидата да обезпечи реализирането на инвестицията. 10 точки носи критерият, който измерва съотношението между заявената стойност на проекта и средния размер на нетните приходи от продажби на продукция. Вторият критерий, който съотнася заявената стойност на проекта към оперативната печалба (за 2020, 2021 и 2022 г.), също носи 10 точки.

Владислав Цветанов: “Идеята е земеделските производители така да бюджетират своя проект, че той в най-голяма степен да се доближава до техните финансови възможности. Във времето назад сме имали много примери, в които земеделските производители надценяват инвестиционните разходи в проектите си. Банките, преглеждайки финансовите отчети на тези дружества или ФЛ, не могат да осигурят кредитиране. Така шансът да се изпълни даден проект става все по-малък.”

Биологичните производителите също получават приоритет - 10 точки. 

20 точки вземат кандидатите с история (поне 4 стопански години).

Запазва се и приоритетът на чувствителните сектори “Плодове и зеленчуци”, “Животновъдство” и “Етерично-маслени и медицински култури” - 20 точки

Производството на енергия от възобновяеми източници е приоритет и получава 10 точки в контекста на екологизацията на тази процедура и целите на Механизма за възстановяване. При повече от 20% одобрени разходи за доставка и монтаж на Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) - 5 точки, и 10 точки при повече от 50% одобрени разходи за ФЕЦ. 

Владислав Цветанов: Всички посочени критерии се разглеждат изцяло по служебен път.

На въпрос от страна на земеделци има ли възможност за увеличаване на бюджета по процедурата „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, експертът обясни: “Имаме общ бюджет по Плана за възстановяване. Има хипотеза в процедурата, която дава възможност - ако по второто направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ няма достатъчен интерес, да дойдат средства в тази процедура. На този етап обаче това не е ясно.”

За двете направления по НПВУ е предвиден общ бюджет от 333 млн. лв. без ДДС, като 318 млн. са средствата за „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“. 

Земеделци поставиха въпроса: “Колко точки трябва да събере един проект, за да бъде одобрен?”. Цветанов каза, че отговор на този въпрос към момента няма, защото това зависи от общия брой на подадените проекти. Срокът за кандидатстване е до 20 декември 2023 г.  

По време на дискусията стана ясно, че има много казуси относно подаването на проекти, които не са описани в условията за кандидатстване по процедурата. Владислав Цветанов призова кандидатите да задават своите въпроси в ИСУН, за да получат тълкувание на всеки от тях. “Полученият отговор става част от условията за кандидатстване”, посочи експертът от ресорното министерство.