Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува ситуационно-перспективен анализ на червено месо за 2013 г. и прогноза за 2014 г. По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ към 1 ноември 2013 г. общият брой дребен рогат добитък в страната нараства незначително в сравнение със същия период на предходната година (с 0,2%), възлизайки на 1 658,9 хиляди, в т. ч. 1 369,6 хил. броя овце и 289,3 хил. броя кози.

 

Данните сочат незначително нарастване на броя на отглежданите овце спрямо нивото отпреди една година (с 0,6%). Категорията други овце (вкл. агнета и шилета) бележи спад от 57,7% на годишна база, докато при останалите категории овце се отчита увеличение. Най-голям е ръстът на броя на заплодените дзвиски – с 81,8%. Към края на 2013 г. общият брой на овцете-майки нараства с 6,2% спрямо година по-рано, като ръстът при млечните овце-майки е с 6,4%, а при месодайните овце-майки – с 4,3%.

 

Продължава наблюдаваната през предходните години тенденция на намаление на поголовието от кози, като към 1 ноември 2013 г. общият брой на отглежданите кози е с 1,5% по-малко в сравнение със същия период на 2012 г. Причина за този спад е постепенното влошаване на възрастовата структура на населението в селските райони, където предимно се отглеждат козите и по-малкото търсене на кози продукти. Спрямо предходната година, намаление е регистрирано при броя на яретата – с 53,9%, докато козите-майки и заплодените млади кози нарастват, съответно с 3,6 и 28,1%.

 

Като цяло, продължава процесът на окрупняване на стопанствата с овце в страната. Към края на 2013 г. 86,5% от овцете и 58% от козите се отглеждат в стопанства с 10 и повече животни, при съответно 85,5 и 57,5% в края на предходната година. Средният размер на стопанствата с овце-майки нараства до 18,6 броя животни, а този на стопанствата с кози-майки - до 5,1 броя (при съответно 16,8 и 5 броя година по-рано).

 

По предварителни данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през 2013 г. общият добив на месо от ДРД бележи спад от 25,2% спрямо предходната година, до 12,7 хил. тона кланично тегло, което представлява около 12% от общия добив на червено месо в страната. Броят на животните, насочени за клане, се свива със 17% на годишна база, което може да се обясни с високите цени на основните фуражни култури в края на 2012 г. и първата половина на 2013 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!