Между 13% и 18% е регистрираният ръст при всички заявени за подпомагане животни. Това е така благодарение на приоритетното субсидиране на сектор „Животновъдство“, за което допринесе и отделният пакет обвързана подкрепа, става ясно от Отчета на земеделското министерство за периода ноември 2014 г.-януари 2017 г.
 
 
През 2016 г. е налице нарастване на общия брой животни, отглеждани в страната, при всички основни категории, като най-съществено е при говедата – с 3,9% и козите – с 6,7% спрямо предходната година.
 
Животните, отглеждани по биологичен начин бележат съществено увеличение през 2016 г. спрямо двете предходни години. Спрямо 2014 г., през 2016 г. ръстът е близо 2 пъти при козите, почти 3 пъти при овцете, над 5,5 пъти при говедата и над 8 пъти при птиците. Биологичното пчеларство е застъпено най-силно, като през 2016 година отглежданите по биологичен начин пчелни семейства представляват близо 32% от всички пчелни семейства в страната (при 24% през предходната 2015 г. и 18% - през 2014 г.).