Какво показва статистиката за работата на Комисията по земеделие в мандата на 44-ото Народно събрание – 102 заседания, 85 разгледани законопроекта, 56 изслушвания, срещи и дискусии, от които 19 блицконтрола с участието на министъра на земеделието.

Нови правила и глоби за ползването и поддържането на полски пътища

Какво се крие зад тези сухи числа обаче, попитахме председателя на комисията – Мария Белова.

Г-жо Белова, кои закони бяха приети за първи път в настоящия мандат на земеделската комисия?

Гордеем се с изцяло новото хранително законодателство, регламентиращо взаимоотношенията между всички оператори до крайния потребител. 

Законът за управление на агрохранителната верига е първата стъпка към приемане на норми, които да гарантират качествена храна на всяка трапеза. Това е изцяло нов закон за България. До приемането му отделни елементи на управлението на агрохранителната верига бяха включени в различни специални закони, част от които приети в предприсъединителния период, а други – след като България стана член на ЕС. Тази разпокъсаност на регламентацията доведе до това, че много от текстовете, отнасящи се до специалния контрол, се припокриват или взаимно се изключват. 

С приемането на Закона за храните и Закона за управление на агрохранителната верига въведохме изискванията за официален контрол на влезлия през септември 2019 г. нов регламент за официалния контрол в областта на храните. 

За първи път беше приет и изцяло нов Закон за маслодайната роза, който беше дълго чакан от бранша. Целта му е да се защити интересът на розопроизводителите и розопреработвателите, както и да се гарантира качеството на българското розово масло.

Бяха приети редица промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с което облекчихме административната тежест особено за дребните животновъди.

Какви съществени законодателни промени бяха направени в сектор „Земеделие“? 

Ще спомена само част от 16-те законопроекта, на които съм вносител – Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за водите, Закона за защита на потребителите, Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за рибарството и аквакултурите и др. 
С работата си успяхме да обърнем внимание и на пчеларите, тютюнопроизводителите и ловците. Вече срещаме позитивна обратна връзка от браншовете. 

Обсъждането на кой закон срещна най-голям отпор от страна на земеделския сектор? 

Смятам, че като цяло имаме добра връзка със земеделския сектор, затова не мисля, че можем да говорим за „отпор”. Да, различните браншове имат интереси, понякога има различни мнения дори в една организация. Ние работим за това земеделският сектор да се развива и това да става по справедлив начин. Понякога е трудно, понякога има недоволни, но ние винаги сме отворени към диалог. 

Все още нямаме Закон за браншовите организации. Защо? 

Да, в известна степен сме длъжници на обществото по тази тема. Законодателната процедура не е лесен, лек и бърз процес, затова се надявам в следващия мандат да успеем да изработим и приемем добър, работещ закон. 

Докъде стигна работата върху още един ключов закон – този за земята? 

Различни браншови организации поискаха да продължи дебатът по закона до приемането на нова Обща селскостопанска политика (ОСП). Основната цел е да бъде осъществен по-широк дебат с всички заинтересовани страни, да постигнем баланс между интересите на собственици и ползватели на земеделски земи, както и да стимулираме участието на млади хора чрез нови политики в ползването на земите. 

На какъв етап е Законът за градушките? Какви са пречките пред неговото приемане? 

За мнозина градушките са щети по колите, но за земеделските производители това е загубена година и невъзможност да изкарват прехраната си. Затова работим за ефективна и надеждна превенция срещу градушки в цялата страна. 

От година у нас функционират 262 ракетни площадки за защита на 13 млн. дка земеделски площи. Осигурено е радарното покритие на цялата страна със седем радара, позволяващо стартирането и на самолетната защита. 

През 2019 г. заработиха 62 нови ракетни площадки в района на Подбалканските полета и в Хасковска област, като по този начин защитихме 22 млн. дка. Пълното покритие на територията на страната, в т. ч. и със самолетен способ, ще осигури защита на близо 40 млн. дка обработваема земя. 

Въведен е в действие шести метеорологичен радар, в района на село Ярлово. Предвижда се седмата метеорологичната радарна станция в Шумен да бъде въведена в експлоатация преди началото на активния сезон за превенция срещу градушки. 

Работим за осигуряване на противоградова защита в райони, които не са защитени с ракети, на територията на Северна Централна и Североизточна България. Първата процедура се провали заради извънредната ситуация с COVID-19. От фирмата изпълнител са срещнали трудности, които са попречили на дружеството да се снабди с нужните разрешения. 

В ход е разработването на нормативната база за създаване на взаимоспомагателен фонд, в който на принципа на споделеното финансиране да се акумулират средства от доброволни вноски от земеделските производители, от държавата и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Как виждате една дългосрочна национална стратегия за развитие на земеделието? 

Основната ни цел и философия на работа е развитието на аграрния сектор, а не на отделни браншове. Това е нелек процес и търсим балансирани решения. Трябва да се съобразим с добрите европейски практики и политики и да наваксаме загубени години назад във времето. Работим за завършването на Националния стратегически план, който да бъде одобрен от правителството. Този план ще осигури сигурност, предвидимост и ясни срокове в сектора. 

Като теглите чертата за работата на Комисията по земеделие, какво още можеше да бъде свършено, но времето не стигна? 

Времето никога няма да е достатъчно. И на браншовите организации, и на малките земеделски стопани сигурно им се струва, че трябва още да се направи, но ние наваксваме изоставане с години и се стараем да работим прецизно, за да не създаваме напрежение и проблеми в бранша. 

Да, някои резултати не са видими с просто око. Да, някои резултати ще се видят напред във времето. Да, случвало се е да грешим, но и винаги се вслушваме в мнението на представителите на сектора. Нерешените проблеми са много. Но ние имаме експертиза, имаме и енергия да ги решаваме. Това е най-добрата предпоставка за развитие.