Нови промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ще се опитат да оправят неуредици с полските пътища, които често водеха до сблъсък на интереси между ползватели на земеделски земи и фирми за санитарна сеч в горите. 

Обвързването субсидии-ренти: За и против

Досега се случваше следното. Фирма печели търг за сеч, обявен от държавно горско предприятие. В някои случаи се оказва обаче, че те нямат достъп до съответния участък, тъй като пътищата, които водят до него, попадат в масив за ползване от арендатор. Но и ползвателят на земите си е в правото си, защото масивът е разпределен по друга процедура от областна дирекция „Земеделие“.

За полските пътища, които попадат в заявения масив за ползване, арендаторът плаща наем на общината. Фирмите обаче също си плащат на горските предприятия и като нямат път, откъдето да минат, карат през нивите. 

Проблем възниква и с поддържането на пътищата после. Всички пропуски в закона до момента би трябвало да се решат с промените, обнародвани в Държавен вестник, бр.13 от 16.02.2021 г., а те гласят следното:

До 25 юли държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите предоставят на областните дирекции „Земеделие“ и на общинските съвети списък по землища на поземлените имоти в горски територии, в които през следващата стопанска година ще се извършват дейности по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча.

Въз основа на този списък комисия определя полските пътища, които да осигуряват достъп до съответните поземлени имоти в горски територии. За това писмено се уведомява съответното държавно предприятие. 

Лицата, които ползват полските пътища, са длъжни за своя сметка да отстранят всички повреди, настъпили в резултат на дейността им.

Наложените глоби и имуществени санкции, постъпили по сметка на общината, се използват за трасиране и поддържане на полските пътища, както и за почистване на самозалесили се земеделски имоти, общинска собственост.

Вдигат се и глобите. Лице, което унищожи или повреди полски път, трасиран по план за земеразделяне, или попречи на неговото прокарване по плана за земеразделяне с изключение на полските пътища, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

Когато нарушението е извършено по нареждане от служител на юридическо лице, на неговия ръководител се налага глоба от 1000 до 2000 лв., а на юридическото лице се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Създава се и една напълно нова алинея, съгласно която кмет на община, който не поддържа полските пътища с парите, платени като наем точно за това, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.