„Плановете” на страната ни за внасяне в Брюксел постоянно се догонват един друг, но още не стигат крайната си точка, а понякога дори самата администрация се обърква за кой от двата говори. И докато предаването на Стратегическия ни план за ОСП се очаква успешно да стане до края на месеца, то това на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) отново се отложи с месец.

Европейската комисия одобри искането ни за удължаване до 15 март, а междувременно в отговор на депутатски въпрос земеделският министър Иван Иванов подробно описа финансирането за сектора по НПВУ.

Гласувайте: Нужни ли са повече пари по Ковид мярката и de minimis?

В частта за селското стопанство са включени две проектни предложения - „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ и „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ .

Бюджетът за дигатилазия е 19,9 млн. лева, а срокът за изпълнение е до 31.12.2025 г.

 

Една от целите на проекта е цифровизиране и обединяване на информационните ресурси в земеделието. По него ще се изгражда единна Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ) за обмен на данни между публичната администрация и икономическите субекти в сектора, която ще осигури интегриране и съвместимост на данните от различни информационни системи, регистри и бази данни, в и извън сектора.

"Два от модулите на ЕИСЗ - Модул за употребата на препарати за растителна защита и торове и Информационно-аналитичен модул за контрол на употребата на антимикробни ветеринарномедицински препарати ще подпомогнат постигането на целите за ограничаване прекомерното използване на тези продукти в земеделската практика", смятат от министерството.

Модулът „От фермата до трапезата“ пък цели даде възможност за проследяването на продуктите на всички етапи от агрохранителната верига, постигайки информираност на потребителите и стимулиране консумацията на здравословни и качествени храни.

В проекта е предвидена и платформа за онлайн обучение и консултации, която ще предоставя на земеделските производители информация, свързана с въвеждане на съвременни технологични и екологични решения в техните стопанствата. 

Пари ще има също за изграждането на Мрежа за комуникация от полеви и водни сензори, която да осигурява данни за почвена влага, температура на въздуха и почвата и количество на валежите. 

Вторият проект - „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство", е с бюджет 437,4 млн. лева и период на реализация до края на 2025 г.

 

Той се фокусира върху реализацията на зелени и цифрови инвестиции, допринасящи за екологизиране на производствените практики в земеделието. Чрез него ще се предоставя подкрепа по четири направления:

  • Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, с бюджет 318 млн. лева;
  • Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“, с бюджет 15 млн. лева;
  • Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни“, с бюджет 4,6 млн. лева;
  • Инвестиции, свързани с ефективното използване на вода в земеделските, с бюджет 99,7 млн. лева.

От отговора на ресорния министър става ясно също, че "Напоителни системи" ЕАД е партньор на Екоминистерството по проект "Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно управление на водите“. Бенефициер на проекта е МОСВ.