Освен възстановяването на „Напоителни системи“ и възможност за фермерите да изграждат поливни системи с водоспестяващи технологии по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предлага и нова интервенция в борбата с водната криза в земеделието.

55 язовира преливат

Мярката за инвестиции, насочени към устойчиво ползване на водите, по която бенефициенти ще бъдат сдружения за напояване и юридически лица, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване“, предстои да бъде обсъдена на следващото заседание на Тематичната работна група  (ТРГ) по изготвянето на Стратегическия план за новия програмен период.

В обосновката за предвидената интервенция се посочва, че селското стопанстов харчи годишно около 40% от общото количество вода в Европа, а задълбочаващата се суша, налага гъвкави мерки за оползотворяване на водните ресурси.

„Един подход, който може да се развие в следващите години е насърчаване на повторната употреба на вода за напояване в селското стопанство“, предлагат от МЗХГ и констатират нуждата от „възстановяване на главната хидромелиоративна инфраструктура като предпоставка за конкурентно и устойчиво развитие на земеделието и особено на сектори плодове и зеленчуци, но също и на полски култури, нуждаещи се от напояване“.

Подкрепата в рамките на интервенцията ще бъде насочена към инфраструктура за напояване, чрез която, от една страна, се постига икономическа устойчивост чрез увеличаване на съотношението между ползите за сектора на селското стопанство, от друга страна - постига екологична устойчивост чрез ефективно използване на водните ресурси. 

Подпомагането е под формата на 100% възстановяване на действително направени от бенефициента допустими разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро, а максималният - до 1 500 000 евро. В рамките на интервенцията е допустимо предоставянето на авансово плащане, в размер до 50% от одобрените разходи.


Подпомагат се дейности, свързани с материални и нематериални инвестиции за реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване, използвана само за селскостопански цели и разположена извън земеделските стопанства.

Няма да се финансират дейности, които не допринасят за постигането или запазването на доброто състояние на свързаното водно тяло или тела в съответствие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ).