Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев е одобрен окончателния специализиран слой „Физически блокове”, включващ и площите, подходящи за косене, за Кампания 2023 г. Заповедта е публикувана в Държавен вестник в изпълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.

В тази връзка земеделските стопани, подали възражения по образец в периода 05-16 февруари 2024 г., могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане чрез Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg).

Окончателния слой „Физически блокове“, както и подходящите за косене площи в тях, са предоставени на Разплащателната агенция за извършване на задължителните административни проверки на подадените през Кампания 2023 заявления за подпомагане за площи, които не са били обект на проверки на място и за прием на заявления за подпомагане през 2024 година.

От министерството на земеделието уточняват, че е одобрен и обхвата на слой „Постоянно затревени площи“ за 2024 г.
Заповедите подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14 - дневен срок до 12.04.2024 г. включително. Данните се публикуват в цифров вид на сайта на МЗХ.