Фиксират се минимални норми за използваема площ при отглеждане на едри и дребни преживни животни. Те ще действат като задължителен стандарт, над който да се изчисли свободната подова площ от поне 15%, която се изисква по новата интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“.

Кампания 2023: Готови са правилата за хуманно отношение и околна среда

Промяната е заложена в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, която е публикувана за обществено обсъждане до 15 юни. Целта е новите правила да бъдат обнародвани преди да приключи подаването на заявления за директни плащания, чийто краен срок е 30 юни.

В сега действащата Наредба № 44 са регламентирани параметри в диапазон за използваема площ за някои от категориите говеда и биволи и от категориите овце и кози. За да се изчисли свободната подова площ от поне 15% обаче, е нужно да се фиксира задължителен стандарт. Освен това към момента за мъжки говеда и биволи на възраст над 24 месеца и биволи от 6 до 24 месеца липсват норми за изискваната подова площ. 

Ето защо в предложените изменения се регламентират минимални параметри за настаняване на едно животно, както и се въвеждат нови норми на жизнената среда за говеда и биволи, като се правят промени в параметрите на фронта за хранене.

В заключителните разпоредби на предложената проектонаредба е предвидено и изменение на Наредба №14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета. Промените са свързани с изискванията за площ при групово отглеждане на телета, за хранене на телета поне два пъти на ден и за отглеждане на телета до 15 дни.

За първи път се въвеждат специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на жаби и насекоми (скакалци, щурци, домашна муха и черната муха войник и др.).

По предложение на бранша в проектодокумента е предвидено също увеличаване на отстоянията (от 200 м на 1000 м) при изграждане на нови животновъдни обекти за отглеждане на закрито на птици в индустриални ферми, както и премахване на изискването за обезопасяване на отворите за насекоми при отглеждане на свине.