Как ще действат досегашните мерки за агроекология и хуманно отношение в новия програмен период, става ясно от Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните. Документът е на обществено обсъждане до 19 юни 2023.

Планът за паша върви с дипломата на ветеринар, зооинженер или агроном

Земеделските стопани подават заявления за подпомагане в сроковете за прием и при условията, определени в заповедта на министъра на земеделието по чл. 5 от  Наредба № 4 от 2023 г.

През 2024 г. и 2025 г. на изпълняван многогодишен ангажимент земеделските стопани могат да заявят чрез подаване на заявление за подпомагане нови земеделски площи или парцели. Темогат да бъдат одобрени за участие при наличие на финансови средства след отчитане на необходимите средства за поетите многогодишни ангажименти от Държавен фонд „Земеделие“. 

Интервенции в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните

Операция

Размер на годишното плащане

Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство

 

170, 26 евро/ха

 

Насърчаване на естественото опрашване

Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчелини)“

а) с пчелин до 150 кошера – до 1577 евро годишно на стопанство;

б) с пчелин от 151 до 250 кошера – до 3865 евро годишно на стопанство

Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)

до 1226, 59 евро годишно на стопанство

 

Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия

 

а) плодове – до 723,48 евро/ха;

б) зеленчуци – до 991,90 евро/ха;

в) билки – до 578,78 евро/ха;

г) десертно лозе – 651,13 евро/ха

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство

 

а) полски култури – до 408,01 евро/ха;

б) трайни насаждения – до 825,73 евро/ха;

в) зеленчуци – до 956,12 евро/ха;

г) етерични и медицински – до 845,34 евро/ха

Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство

 

а) породи ЕПЖ – до 212, 21 евро/ЖЕ;

б) породи ДПЖ – до 150,32 евро/ЖЕ;

в) породи свине – до 126,80 евро/ЖЕ;

г) породи коне – до 143,80 евро/ЖЕ

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) след приравняване на 1 ЖЕ към 1 ха

 

а) стадо без кучета от допустимите породи – до 168,15 евро/ха;

б) стадо с кучета от допустимите породи – до 177,35 евро/ха

Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска, Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи

Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на червеногушата гъска на 50% от заявената по дейността площ и с минимум 30% царевица

до 95, 36 евро/ха

Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, в гнездови райони на Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд

до 227,78 евро/ха

Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии

 

до 202,47 евро/ха

 

Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

Осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните

- за ЕПЖ над 24 м. – до 91 евро/ЖЕ;

- за говеда от 6-24 м. – до 63 евро/ЖЕ;

- за телета и малачета – до 54 евро/ЖЕ;

- за ДПЖ – до 103 евро/ЖЕ

Осигуряване на свободно отглеждане на открито

- говеда и биволи над 6 м. – до 36 евро/ЖЕ;

- за ДПЖ – до 31 евро/ЖЕ

Намаляване употребата на антимикробни средства

- за ДПЖ – до 70 евро/ЖЕ;

- за ЕПЖ над 24 м. –  до 63 евро/ЖЕ;

- за ЕПЖ от 6 до 24 м. – до 44 евро/ЖЕ;

 - за телета и малачета - до 38 евро/ЖЕ

Подпомаганите земеделски стопани могат да поискат прекратяване на поет многогодишен ангажимент, като подадат чрез СЕУ или в съответната областна дирекция на Фонда заявление за доброволен отказ по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ. Те трябва обаче да възстановяват получената до момента финансова помощ по интервенцията.

Земеделските стопани, поели многогодишен ангажимент по интервенциите за околна среда, в хода изпълнение на задълженията си могат да прехвърлят земеделското си стопанство. Приобретателят продължава да спазва всички изисквания по управление на дейностите на прилаганите интервенции, които е прилагал прехвърлителят до изтичане на многогодишния ангажимент.

Повече за необходимите документи за образование, проверките, изискванията за поемане на ангажимент и останалата важна информация за кандидатстването по тези интервенции в новия програмен период вижте ТУК.