От Европейската сметна палата (ЕСП) информират, че Според одиторите на ЕС средствата на ЕС за разнообразяване на икономиката в селските райони са постигнали ефективност само в известна степен. Държавите членки често са били водени по-скоро от необходимостта да се изразходва отпуснатия бюджет, отколкото от оценката на подходящия характер на самите проекти за разнообразяване на икономиката, е записано в доклада.

 

В някои държави членки при наличие на достатъчно средства са били финансирани всички допустими проекти, независимо от това как е била оценена тяхната ефективност и ефикасност. На по-късен етап от програмния период, когато финансирането вече е било ограничено, са били отхвърляни и по-добри от вече приетите проекти.

 

Средствата на ЕС за разнообразяване на икономиката в селските райони имат за цел да се преодолеят идентифицирани проблеми в тези райони, каквито са обезлюдяването, ограничените икономически възможности и безработицата. В рамките на тази политика се предоставя финансиране на хора и предприятия от земеделския сектор във връзка с проекти за подпомагане на растежа, заетостта и устойчивото развитие. Планираните разходи на ЕС за тези мерки за периода 2007 - 2013 г. са 5 милиарда евро, като са отделени и 2 милиарда евро от националните бюджети на държавите членки.

 

Одитът обхвана отговорностите на Комисията, както и шест държави членки (Чешката република, Франция (Аквитания), Италия (Кампания), Полша, Швеция (Вестра Йоталанд) и Обединеното кралство — Англия (Йоркшир и Хъмбър). Проектите не са били правилно насочени към основния приоритет за създаване на работни места. Прилаганите методи за мониторинг и оценка не са позволили добиване на реална представа за разкритите и запазените работни места чрез тези мерки. Одитът на извадката от проекти показа, че въпреки заложените цели те са постигнали само скромни успехи в областта на откриването на работни места.

 

В много случаи одиторите на ЕС констатираха, че проектите са щели да бъдат предприети, дори без финансиране от ЕС. В резултат на това е налице неефикасно използване на ограничените средства от ЕС. Проверките на държавите членки за основателност на разходите не са намалили достатъчно риска от преразход на средствата. Освен това са идентифицирани случаи на прекомерна административна тежест за кандидатите и забавяне на плащанията.

 

„Фактът, че одитираните държавите членки и региони не са посочили ясно какво биха желали да постигнат, свидетелства за стратегия, която се ръководи от търсенето, а не от целите. На практика това е довело до ситуации, в които почти всеки проект може да отговори на поставените цели“, заяви Ян Кинш, членът на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!