Европейската сметна палата (ЕСА) публикува критичен доклад за зелените плащания. Основното заключение от него е, че те, въведени като част от реформата в Общата селскостопанска политика (ОСП) през 2013 г., не са подобрили значително резултатите на политика що се касае до околна среда и климат.
 
 
ЕСА обобщава, че дори и без зелените плащания, много от субсидираните практики биха били приложени във всеки един момент.
 
Експертите от палатата заявяват, че екологизирането - набор от три основни мерки, които земеделските стопани трябва да спазват в замяна на подпомагане в размер на 30% от техните директни плащания, са довели до промени в селскостопанските практики на само около 5% от всички земеделски земи в ЕС. Ето защо зелените изисквания по същество остават схема за подпомагане на доходите, казва Сам Йереб, член на ЕСА, който е ръководил и одита. 
 
Докладът посочва още, че не са определени ясни и достатъчно амбициозни екологични цели, които да се постигнат чрез екологизиране. Казва се още и че бюджетните средства за зелени плащания не са оправдани от съдържанието на политиката в областта на околната среда и климата. Освен това Сметната палата твърди, че вероятните резултати от политиката не оправдават значителната сложност, която зелените изисквания придават на ОСП.
 
 
Анализът препоръчва серия от мерки на Европейската комисия. Според специалистите на ЕСА, на първо място земеделските стопани следва да получават плащания по ОСП, само ако отговарят на набор от основни екологични норми, като предлагат и санкции за неспазване, които са достатъчно тежки, за да бъдат възпиращи. Второ, програмите за околната среда и климата трябва да съдържат цели за ефективност и да имат финансиране, което да отразява оценката на разходите и загубите на доходи, чрез действия и практики, които надхвърлят базовата линия за околната среда. На последно място, ЕСП предлага да бъде осигурен подходящ отговор на специфичните местни екологични нужди. 
 
"Време е да се премине от ненасочени и дори вредни плащания на годишна основа към наистина ориентирана към резултати схема, обвързана с реална цел", твърди Европейското бюро по околна среда. 
 
В същия ден ЕК публикува доклад, изготвен от Института по околна среда Тюнен в Германия. Без да е толкова критичен, докладът показва, че действащите договорености не са ефективни. Според него Комисията трябва да намери начин екологично насочените площи, една от трите екологични мерки в полза за околната среда, да бъдат по-привлекателни за земеделските стопани. 
 
Като цяло, държавите членки трябва да подобрят схемите и обосновката за екологичните мерки, за да ги приспособят по-добре към специфичните регионални и местни ситуации, и да оценят постигнатия напредък в осъществяването на тези цели, както в средата, така и в края на финансовия период.