Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви ранкинга по мярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Ефектът от мерките по ПРСР се усеща поне след 2 години

Проектните предложения на кандидатите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ са интегрирани от ИСУН в ИСАК (Интегрираната система за администриране и контрол) на ДФЗ, съобщиха от ведомството.

ИСАК дава възможност да се анализира информацията за размера на поисканата от кандидатите финансова помощ и заявените точки по критериите за подбор, поясниха от Фонда.

Това е втори прием по подмярката, който премина при голям интерес от страна на земеделските стопани. В периода на кандидатстване бяха подадени 2 449 проектни предложения на стойност близо 72 млн. лв. (71 846 313 лв. или 36 735 000 евро), при разполагаем бюджет от 43 млн. лв. (22 млн. евро).

Бюджетът дава възможност за финансиране на 1 466 проектни предложения. До момента данните показват, че в извадката на 100-процентния наличен бюджет влизат тези, които са заявили минимум 27,86 точки по критериите за подбор.

Разплащателна агенция ще приключи предварителната оценка по критериите за подбор на проектните предложения от процедура № BG06RDNP001-6.007 до 10 февруари 2020 г.

След това резултатите ще бъдат обявени на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Вижте още:

Ранкингът по подмярка 6.3 все още не е готов

Започват информационните срещи със земеделци за Кампания 2020 (ГРАФИК)

Решено: ДФЗ плаща на фермерите почти 3 млрд. лв.