Общо 154 427 164 лв. са изплатени на 46 334 бенефициери по интервенцията „Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ (ДП-ОПДУ) за Кампания 2023, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). 

Четете още: Агроекологични интервенции: Какви грешки допуснаха стопаните в заявленията си през Кампания 2023?

Определената ставка по интервенцията е в размер на 218,34 лв./ха, съгласно Заповед № РД 09-347 от 27.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните. Финансовата подкрепа по ДП-ОПДУ за Кампания 2023 г. е увеличена с над 50% спрямо подпомагането за Кампания 2022, когато стопаните получиха по 140,81 лв./ха.

От Фонда припомнят, че интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост заменя схемата за преразпределително плащане, която действаше през периода 2014-2022 г. Тя е един от инструментите на Общата селскостопанска политика (ОСП) за гарантиране на справедливост чрез преразпределяне на подпомагането на доходите от по-големите към по-малките или средни земеделски стопанства. 

Интервенцията представлява необвързано с производството плащане на хектар. То се предоставя като допълнително финансово подпомагане за първите 30 ха на земеделските стопанства в страната, чиито максимален размер достига 600 ха. 

Право на подпомагане по интервенцията имат кандидати за Кампания 2023, заявили за подпомагане земеделски площи по ОПДУ. Другото условие е те да отговарят на изискванията за допустимост на плащанията по ОПДУ. 

След извършване на окончателното плащане по ОПДУ, в това число и определянето на горната граница („таван”), по заявленията на кандидатите, заявили интервенцията, ще бъде определен размерът на допълнителния финансов ресурс. 

Този допълнителен ресурс ще бъде освободен и използван, съобразно посочения в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., механизъм за финансирането на интервенцията ДП-ОПДУ.