Да отпадне подаването на хартия на скиците от Агенцията по кадастър за земеделска земя, която се отдава под наем със срок, по-дълъг от една година, както и за споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени в писмена форма и изповядани пред нотариус, предвиждат предложените промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. 

На свое заседание Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание ще обсъжда на първо четене два законопроекта за изменение на Закона за кадастъра, внесени от Министерски съвет и Божидар Божанов и група депутати.

В преходните и заключителни разпоредби на един от проектите за изменение се предвиждат промени и в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, касаещи дългосрочните договори за наем на земеделска земя. Предвижда се скиците от Агенцията по кадастъра за бъдат предоставяни по електронен път служебно, като за тази цел отпадат и таксите, които преди това страните плащаха. 

Четете още: Местните животновъди получават приоритет при разпределението на пасища и земя до 300 дка

Новост ще бъде и безплатното вписване в Имотния регистър на решения за възстановяване на земеделски земи и гори, които са взети от страна на общинските служби по земеделие. Безплатната услуга е със срок за 2 години - до 1 януари 2027 г., ако промените на Закона за кадастъра влязат планирано в сила от началото на 2025 г.

Молбата за вписване и заверените електронни образи на приложените към нея документи ще могат да се изпращат по електронен път, предвиждат още промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Влезлите в сила решения, подлежащи на вписване, ще се изпращат служебно до съответната служба по вписванията и ще се вписват служебно без да се събира държавна такса. Подобна мярка е предприета и при вземането на решения за гори, както и тяхното вписване в Имотния регистър.