Искането на България за ново удължаване на преходния период по прилагане на Регламента за хигиенните изисквания към суровото краве мляко предстои да бъде подложено на гласуване по време на заседание с участието на всички държави-членки на ЕС. Очаква се официално становище на Европейската комисия. Това се посочва в ситауционно-перспективен анализ на мляко и млечни продукти на МЗХ.

На 18 октомври т.г. в Брюксел, Белгия е проведена техническа среща между експерти от Министерство на земеделието и храните и Главна дирекция САНКО на Европейската комисия за постигнатия до момента напредък на млечния сектор в България и възможността за ново удължаване на преходния период за постигане на хигиенните изисквания от фермите за производство на сурово краве мляко в страната.

[news]
Представители на Европейската комисия са изразили подкрепа за ново удължаване на дерогацията, предвид икономическата криза в световен мащаб и нуждата от допълнително време от страна на фермерите с малки стопанства за постигане изискванията на ЕС.

През 2012 г. продължава преструктурирането на фермите за краве мляко с цел покриване на стандартите за сграден фонд, оборудване и качество на суровото мляко, в съответствие с европейското законодателство. Към края на годината фермите, категоризирани в І-ва група, се увеличават с 11,8% спрямо предходната година, а броят на отглежданите в тях млечни крави - с 4,9%. В същото време, категоризираните ферми от ІІ-ра група намаляват с 6,7%, а отглежданите в тях крави - с 8,2%. Намалението на фермите от ІІ-ра група се дължи на факта, че една част от тях се прекатегоризират в І-ва група, а друга – прекратяват дейността си, поради невъзможност да изпълнят хигиенните изисквания или в резултат от нарасналите разходи за отглеждане на животните.

През 2013 г. продължава тенденцията към преминаване на все повече млечни ферми в І-ва група, като към 01 октомври 2013 г. в тази група вече са категоризирани 3 176 ферми. Общият брой на отглежданите в тях млечни крави (към датата на категоризация на фермите) е 139 075. Фермите от ІІ-ра група намаляват до 442 броя, отглеждащи 8 457 млечни крави, се посочва в анализа.

В анализа на МЗХ се посочва, че през последните няколко години държавата стимулира процеса на привеждане на млечните ферми в съответствие с изискванията на ЕС чрез различни финансови инструменти. В Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. е заделен финансов ресурс за постигане на хигиенните изисквания при производство на краве мляко, чрез така наречения гарантиран бюджет по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. През 2012 и 2013 г. продължава приема на документи за проекти, насочени към привеждане на фермите в съответствие със стандартите на ЕС за производство на качествено краве мляко. Кандидатстването на фермерите по тази мярка се подпомага и чрез предоставяне на кредит на референтна лихва от Държавен фонд „Земеделие”.

Към 01 октомври т.г. все още значителен дял от фермите (33 145 броя), отглеждащи по-голямата част от млечните крави (181 679 броя) в страната попадат в III-та група. Част от дребните стопани в сектора, които се затрудняват да приведат фермите си в  съответствие с европейските изисквания за добив на качествена млечна суровина, преустановяват или пренасочват дейността си към други направления - месно говедовъдство, овцевъдство или козевъдство.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!